יום שבת, 11 בינואר 2014

5. עץ יחוסין - האדמו"ר מפארציווא רבי נתן דוד רבינוביץ זצ"ל - המשך יחוס השר ר' שאול וואהל (ב)

הג"מ יהושע יחזקאל פייבל תאומים אב"ד פרעמישלא (חדר פז) חתן
קלב) הג"מ ר' לייב ר' פישל'ס, נודע בשם הויכער ר' לייב[1]
נפטר ט"ו אייר שנת תל"א ומנו"כ בקראקא.
דומ"ץ בעיר קראקא, ואח"כ כיהן כאב"ד בפשעמישל, ובווינא ומשם נתקבל כאב"ד קראקא.
חתן הג"מ אפרים פישל אב"ד לוקאב, יחוסו ראה לקמן חדר קלח.
קלג) בן הג"מ זכריה מענדל קלויזנער, נקרא בשם זכריה הנביא
נפטר בירושלים לערך שנת תל"ב.
יחוס חותנו ראה לקמן חדר קלה.
קלד) בן הג"מ בנימין ביינוש מפוזנא
דיין ופרנס בפוזנא. נקרא ר' ביינוש ר' מענדל'ש.
יש שכתבו שהיה חתן הג"מ דוד טעביל אויערבאך מפוזנא חתן רבינו המהרש"ל הנ"ל חדר קמב.
ויש שכתבו שזוגתו היתה מרת שרקא בת הג"מ נפתלי צבי הירץ נכד המכונה ר' אברהם ר' הירצק'ס בהג"מ נפתלי הירץ מחבר פירוש על מדרש רבה, וזה אינו נכון[2].
*
הג"מ זכריה מענדל קלויזנער (חדר קלג) חתן
קלה) הג"מ ישראל מרדכי ליפשיץ אב"ד קעלין
קלו) בן הג"מ אליהו
קלז) חתן הג"מ אהרן משה תאומים מפראג הנ"ל חדר צ
*
הג"מ לייב מקראקא (חדר קלב) חתן
קלח) הג"מ אפרים פישל מלבוב
נפטר בלבוב בשנת תי"ג.
אב"ד לוקאב ומנהיג וועד ארבע ארצות ונשיא ארץ ישראל. מובא בב"ח (או"ח סימן רעו), דרישה (יו"ד סימן טז, אות טז) ובפרישה (שם אות ה), ועוד[3].
זוגתו מרת גיטל, נפטרה ב' דר"ח חשון תי"ג, בת הג"מ מרדכי[4].
קלט) בן הג"מ צבי הירש מלוקאבי פרנס בזאלקאווא ונשיא ארה"ק
קמ) בן הג"מ אפרים פישל הכהן אב"ד בריסק וירושלים
נפטר בערך שנת שנ"ו (תולדות חכמי ירושלים).
ממיוחסי הכהונה, היעב"ץ כותב שהיה למשפחתו כתב יחוס עד אהרן הכהן.
מתורתו מובא בספר מדרש שמואל על פרקי אבות, ובספר מלאכת שלמה על המשנה.
קמא) בן[5] הג"מ משה יהודה הכהן
קמב) חתן רבינו שלמה לוריא המהרש"ל
נפטר י"ב כסליו של"ד ומנו"כ בלובלין.
שימש ברבנות והרביץ תורה בבריסק, אוסטרהא (כמ"מ חותנו), ולובלין, התיחס לגזע רש"י הק' וכמו שכתב בעצמו בים של שלמה (יבמות פ"ב, סימן לג): "ועל פי רש"י יחוס בית אבי סמכתי".
מחיבוריו: ים של שלמה וחכמת שלמה על מס' הש"ס, עטרת שלמה על שערי דורא, עמודי שלמה על הסמ"ג, יריעות שלמה על פי' רש"י עה"ת, פי' לזמירות של שבת, מנורת זהב טהור, ושו"ת.
זוגתו מרת ליפקא (מל"א, וראה טיב גיטין ש"כ אות ל' סק"ג).
המהרש"ל היה חתן הג"מ קלמן בן ר' יעקב האברקשטיין, נפטר בערך בשנת ש"י, ריש מתיבתא ואב"ד בלבוב, אוסטרהא ובריסק, בסוף ימיו עלה לירושלים והי' שם רב לעדת האשכנזים ומנו"כ בהר הזיתים. נקרא גם רבי קלונימוס בעל הנס (מל"א, תח"י).
קמג) בן הג"מ יחיאל לוריא אב"ד סלוצק
נולד אחר מות אביו.
קמד) בן הג"מ יחיאל לוריא מבריסק הנ"ל חדר קטו
*
הג"מ אריה לייב תאומים (חדר פו) חתן
קמה) הג"מ יצחק אייזיק ז"ק אב"ד פרעמישלא
חתן הגאון בעל מגיני שלמה, לקמן חדר קצו.
קמו) בן הג"מ שמואל שמעלקא ז"ק אב"ד אוסטרהא
נפטר י' ניסן תמ"ז.
חתן הג"מ חיים מקרעמניץ, לקמן חדר קנט.
קמז) בן הג"מ מאיר ז"ק אב"ד לבוב
נפטר כ' כסליו תי"ד (אנשי שם).
נדפס ממנו תשובה בשו"ת איתן האזרחי (סימן כג).
חתן הג"מ מנחם מענדל מפרעמישלא, ראה לקמן חדר קנד.
ויש שכתבו שהוא חתן זקינו הג"מ יהושע שמעלקיש.
קמח) בן הג"מ אברהם ז"ק אב"ד אוסטרהא
תלמיד המהרש"ל ומילא את מקומו באוסטרהא, ולפי דעה אחת[6] הוא הג"מ אברהם דרוסיא שהשלים את הים של שלמה למס' ב"ק.
קמט) מגזע[7] הרא"ש רבינו אשר (מגיו"ח למהר"ל)
נולד ה"א ו'. נפטר בטולידו ביום ט' חשון (ויש שמביאין ח"י תשרי), ה"א פ"ז.
חיבוריו: רא"ש על הש"ס, שו"ת הרא"ש, תוספי הרא"ש, ארחות חיים להרא"ש, פי' המשניות בקיצור על סדרי זרעים טהרות.
קנ) בן רבינו יחיאל
נולד שנת ד"א תתקע"ט. נפטר ה"א כ"ד.
מכאן ואילך הוא עפ"י הנכתב במצבתו של ר"י בן הרא"ש
מובא בספר אבני זכרון סי' ה'
קנא) בן רבינו אורי
קנב) בן רבינו אליקים
קנג) חתן[8] רבינו אליעזר בר נתן (הראב"ן)
נפטר בערך בשנת ד"א תתקל"א.
חיבורו: ספר אבן העזר (הראב"ן).
*
הג"מ מאיר ז"ק (חדר קמז) חתן
קנד) הקצין הג"מ מנחם מענדל מפרעמישלא
קנה) בן הקצין הג"מ שמואל שמעלקא מפרעמישלא
נפטר י"ב תשרי שנת שפ"ט (לה"ב).
קנו) בן הג"מ יהושע שמעלקיש מפרעמישלא
קנז) בן הג"מ שמואל שמעלקא מפראג, נקרא בשם רייך ר' שמעלקא
חותן המהר"ל מפראג.
קנח) בן הג"מ יעקב
*
הג"מ שמעלקא ז"ק (חדר קמו) חתן
קנט) הג"מ חיים אשכנזי איש צבי אב"ד קרעמניץ
נפטר בשנת ת"ט. הסכים להדפסה הראשונה של הש"ך.
קס) בן הג"מ שמואל אשכנזי איש צבי
נקרא ר' שמואל חסיד, ובסוף ימיו נסע לארץ הקודש ושם נפטר (הקדמת ספר דמשק אליעזר על מסכת חולין).
קסא) בן הג"מ צבי העלמאן מפראג
ועל שמו נקראו צאצאיו בשם איש צבי או מגזע צבי.
אחיו של ר' בצלאל אבי המהר"ל מפראג.
יחוס חותנו[9] הג"מ אליעזר טריוויש, ראה לקמן חדר קסג.
קסב) בן הג"מ חיים מווירמייזא
*
הג"מ צבי העלמאן מפראג (חדר קסא) חתן
קסג) הג"מ אליעזר טריוויש אב"ד פראנקפורט דמיין
נולד בשנת רנ"ג, ונפטר אחר שנת שכ"ו. משנת רצ"ה עד שנת ש"ה היה ר"מ בקראקא ומשם נתקבל כאב"ד פראנקפורט.
חיבוריו: יסוד שירים, מדרש הזוהר על מגילת רות בדרך הפשט והקבלה.
קסד) בן הגאון המקובל ר' נפתלי הירץ טריוויש
נפטר בערך שנת ש'.
היה ש"ץ בק"ק פראנקפורט וחיבר פירוש על סידור התפלה בדרך הנסתר הנקרא סידור רבי הירץ. יתר חיבוריו: נפתולי אלקים (רח"ו מביאו בספריו), הגהות על המרדכי סדר גיטין (כת"י).
קסה) בן הג"מ אליעזר טריוויש
נזכר בשו"ת מהר"ם מינץ סימן מד.
חיבר פירושים על ספר שערי דורא (משפחות עתיקות בישראל).
קסו) בן הג"מ שמואל טריוויש אב"ד במדינת אלזאס (משפחת טריוויש)
חי בדורם של המהרי"ק והמהר"ם מינץ.
ראה עוד לקמן חדר קעח.
קסז) בן הג"מ יוסף טריוויש מרבני איטליא
מכאן ואילך על פי ספר משפחת טריוויש
קסח) בן הג"מ יוחנן טריוויש אב"ד פאריז
נפטר ט' אב שנת קפ"ט. נזכר להלכה בשו"ת מהרי"ק סימן סג.
חתן דודו הקצין הג"מ מנשה בן הג"מ יחיאל די וויזא הנ"ל בחדר הבא.
קסט) בן הג"מ מתתיהו טריוויש מפאריז
נולד בערך בשנת צ"ה. נפטר ה"א קמ"ה[10].
נזכר לשבח בשו"ת ריב"ש (סימן רעא-ב).
חתן הקצין הג"מ יחיאל די וויזא.
קע) בן הג"מ יוסף טריוויש אב"ד מרסייליא במדינת פרובינציא
נזכר בשו"ת הריב"ש סימן רע"א.
זוגתו הרבנית החכמנית הובא ד"ת בשמה בשו"ת תשב"ץ (ח"ג סי' ע"ח).
קעא) בן הג"מ יוחנן אשכנזי
ע"כ מספר משפחת טריוויש
קעב) נכד רבינו יהודה שירליאון מפאריז (שלהיו"ח)
נולד ד"א תתקכ"ו. נפטר ד"א תתקפ"ד.
הוא שחיבר תוס' רבינו יהודה על מסכת ברכות.
קעג) בן רבינו יצחק
קעד) בן (או חתן) רבינו יהודה מפאריס מבעלי התוספות
נפטר שנת ד"א תתקנ"ח. תלמיד רבינו תם.
קעה) בן רבינו יום טוב מפליזא מבעלי התוספות
נזכר כמה פעמים בתוס', נקרא ג"כ רבינו יו"ט הזקן ובפי' ר"ת נקרא הישיש, הר"ת היה תלמידו. (ראה או"ז הל' מליחה אות תע"ו).
קעו) בן רבינו יהודה ב"ר נתן (הריב"ן)
חיבר פירושים על רוב מס' הש"ס ורובם ככולם נאבדו, ונותרו רק קטעים שהובאו בתוס' במקומות שונים בש"ס, כן השלים את פירוש חותנו רש"י למס' מכות.
קעז) חתן רבן של ישראל רבינו שלמה יצחקי הנקרא רש"י הק'
ויחוס רש"י משתלשל ועולה עד דהמע"ה.
*
הג"מ שמואל טריוויש (חדר קסו) מגזע
קעח) רבינו שמואל משלעטשטאט, בעל הגהות מרדכי
מכאן ואילך היחוס עפ"י ספר יחוס הגדולים
קעט) מגזע רבינו שמואל שתיקן שיר היחוד
קפ) בן רבינו יהודה החסיד, בעל ספר חסידים
נולד בשפירא[11] שנת ד"א תתק"ו נפטר י"ג אדר ד"א תתקע"ז.
חיבוריו: גן הבשם, טעמי המצות, ס' הטעמים[12], ס' החכמה[13], ס' הגימטריאות, ס' האורה מיוסד על מוסר ותשובה, ס' הכבוד[14], ס' ענוה, מדרש ריה"ח מנחת ערב, ס' מחברת, סוד אחדות השם, סודות התפילה, ס' חסידים[15], צוואת ריה"ח[16], פי' עה"ת המיוחס לר"י החסיד[17], ועוד רבות בכת"י.
מכאן ואילך עפ"י שו"ת הרש"ל סי' כ"ט
קפא) בן רבינו שמואל
נולד בשפירא ד"א תתע"ה. נפטר שנת ד"א תתק"מ.
חיבוריו: פי' עה"ת (כת"י), פי' עמ"ס תמיד ועוד (כת"י).
קפב) בן רבינו קלונימוס הזקן ממאגענצא
נפטר שנת ד"א תתפ"ב. ברח ממאגענצא לשפירא מפני מסע הצלב ונפטר שם כשהיתה העיר במצור.
קפג) בן רבינו יצחק החסיד
ויש המוסיפים כאן בן רבינו אליעזר הגדול אב"ד מאגענצא, בעל אורח צדיקים, בן רבינו יצחק מחכמי מאגענצא, בן רבינו יהושע ממאגענצא, והוא
קפד) בן רבינו אבון הגדול
כ"ה בשו"ת מהרש"ל סי' כ"ט.
קפה) בן רבינו יוסף
קפו) בן רבינו שמעון ממדינת מנש שיסד פיוט אתה הנחלת
*
רבינו אבון הגדול (חדר קפד) מזרעו של
קפז) רבינו משולם הגדול
עפ"י שו"ת רש"ל סי' כ"ט ואור זרוע הל' ר"ה סי' רע"ו.
קפח) בן רבינו קלונימוס, אחיו של רבינו חננאל
קפט) בן רבינו משה הזקן, בעל הפיוט אימת נוראותיך
קצ) בן רבינו קלונימוס
קצא) בן רבינו יקותיאל
קצב) בן רבינו משה
קצג) בן רבנא משלם
קצד) בן רבנא איתיאל
קצה) בן רבנא משלם
*
הג"מ יצחק אייזיק ז"ק (חדר קמה) חתן
קצו) הג"מ יהושע חריף אב"ד קראקא, בעל מגיני שלמה
נולד בווילנא שבליטא שנת שנ"ג. נפטר בקראקא בשב"ק כ"ז אב שנת ת"ח, ושם מנו"כ (כלילת יופי).
כיהן כאב"ד בהוראדנא, טיקטין פרעמיסלא, ומשם נבחר לאב"ד בלבוב (בחוץ לעיר), וסביב לשנת שצ"ט נתקבל לר"מ בקראקא. היה מיוחס עד רש"י הקדוש.
חיבוריו: מגיני שלמה על הש"ס, שו"ת פני יהושע, פירוש לעשרה מאמרות לרמ"ע מפאנו (כת"י).
זוגתו מרת מרים בת הג"מ שמואל פו"מ בבריסק לקמן חדר ר.
קצז) בן הג"מ יוסף מווילנא
זוגתו מרת היצל[18], נפטרה בווילנא כ"ה אב שנת ת', ושם מנו"כ.
קצח) בן הג"מ חיים
קצט) בן הג"מ אברהם מק"ק ברודא ממדינת מעהרין

[1]. אותו החליף הגאון החיד"א עם המהר"ל מפראג, וכתב בשם הגדולים שהמהר"ל נקבר בקראקא, מפני שהיה להם אותו שם ואותו כינוי "דער הויכער ר' לייב".
[2]. בהקדמה לספר מאמר החמישי והשישי (האמבורג תק"ג) חותם מחבר הפירוש: "הר"ר דוד טעבלי מגולי ק"ק פוזנא בן וכו' בנימין וואלף ואשתו סערקא בת וכו' הר' נפתלי הירש ז"ל בן החסיד וכו' מוהר"ר יצחק דרשן דק"ק לבוב בן וכו' ר' אברהם ר' הירצקי'ש זצ"ל". על סמך דברים אלו שיער בספר תולדות אנשי שם (ווארשא תרל"ה) כי הר"ר בנימין וואלף הוא ר' בנימין ביינוש מפוזנא זקינו של הג"מ לייב מקראקא וממילא נודע יחוסו של ר' בנימין לר' נפתלי הירץ מלבוב, ואולם השערה זו רחוקה וכבלתי אפשרי, א) ר' בנימין וואלף לחוד ור' בנימין ביינוש לחוד. ב) וכי חד ר' בנימין איכא בשוקא דפוזנא?, ג) ועל כולם ר' בנימין וואלף הוא בן ר' יהודה לייב, וחתנו של ר' נפתלי הירש מלבוב, ופרטים אלו לא תואמים את ר' בנימין מפוזנא הנק' ר' ביינוש ר' מענדל'ש אם ע"ש אביו אם ע"ש חותנו (צפונות, גליון יא).
[3]. יש מביאים שהיה חותן המהר"ל מפראג, ראה אנשי שם, סימן פב. וראה לקמן בערך המהר"ל ובהערות שם.
[4]. בס' מצבת קודש (ח"א סי' קיח) מביא נוסח מצבתה וכתוב שם מרת גיטל בת האלוף החסיד מו"ה מרדכי ז"ל, והיא זוגתו של ר' פישל, ועל סמך זה (ולא על סמך שום מגיו"ח) קבע ר"י כהן צדק בספרו דור ישרים כי אבי מרת גיטל חותנו של הג"מ פישל היא מוה"ר מרדכי ב"ר יצחק חתן הגאון בעל שארית יוסף, וברור כי אין זה אלא השערה (שם).
[5]. יש המשמיטים דור זה, וכותבים שהג"מ פישל אב"ד בריסק היה חתן המהרש"ל.
[6]. ויש המוסיפים כאן מגזע רבינו יעקב בעל הטורים בן רבינו הרא"ש.
[7]. י"א שר' יחיאל אבי הרא"ש הוא חתן הראב"ן, וי"א שר' אורי הוא חתן הראב"ן.
[8]. י"א שר' יחיאל אבי הרא"ש הוא חתן הראב"ן, וי"א שר' אורי הוא חתן הראב"ן.
[9]. ויש אשר כתבו שבנו הג"מ שמואל היה חתן הג"מ נפתלי הירץ טריוויש, בעל סידור רבי הירץ.
[10]. ראה בספר אבות עטרה לבנים (עמ' פ"ח), שנפטר בערך שנת קמ"ו, ובספר ריב"ש חייו ותקופתו מביא, שנפטר בערך שנת קמ"א, ובספר פאר היוחסין מביא שנפטר שנת קמ"ד עיי"ש.
[11]. עבר מעיר מולדתו שפירא אל עיר רעגענשבורג ע"י מעשה שאשתו נגעה בתיבתו, וסודות קדושות כתובים בקונטריסים היו באותה תיבה... (שו"ת מהרש"ל סי' כ"ט).
[12]. יש שכתבו שספר הטעמים וס' טעמי המצות חדא היא.
[13]. י"א שזה נכלל בספר חסידים.
[14]. השה"ג (מערכ"ג ערך י' אות כ"ט) כתב דזה נכלל בספר חסידים.
[15]. אמנם באמת יש בו כמה דיעות מי הוא מחברו. מדברי המהרש"ל (ביש"ש ב"ק פ"ו) משמע שהרוקח היה מחברו, אולם מה שיש לעיין בזה הוא, דפעמים רבות מביא הרוקח בספרו את דברי הספר חסידים ובשום פעם אינו מזכיר שהוא עצמו כתבו או חיברו, לאידך גיסא אין זה עדיין מכריח דאחר הוא שחיברו, כי כבר ראינו דבר כזה אצל הראשונים. ובסדה"ד (ד"א תתקמ"ב), ובס' צמח דוד, ובשלשלת הקבלה, מביאים שהמחבר של ספר חסידים הוא אביו של רבינו יהודה החסיד. [והחיד"א בשם הגדולים (מערכ"ג ערך י' אות כ"ט), מסתפק אי רבינו יהודה החסיד ורבינו יהודה מפאריז שהוא ר"י שירליאון אחד מבעה"ת חד גברא הם, וכן נקט בסדה"ד הנ"ל, וע"ש עוד בד"א תתקל"ה, וצ"ע בכ"ז].
[16]. בס' צמח דוד כתב שרבינו יהודה החסיד לא חיבר האזהרות והצוואות, אולם יש כמה הוכחות להיפך שריה"ח כן חיברם, ולדוגמא: התשב"ץ (סי' תקנ"ה), מביא בשם תלמידו של המהר"ם מרוטנבורג ששמע מפי ריה"ח דאין לשחוט אווזים בשבט, וכן מובא בהאזהרות, וכן רבינו ירוחם בספרו אדם וחוה (נתיב כ"ה), והרוקח (סי' שי"ט), והארחות חיים (ח"ג הל' אבל סי' ל"א), מביאים כמה דברים בשם ריה"ח ואותם דברים מובאים ג"כ בצוואת ריה"ח.
[17]. י"ל שנת תשל"ו. ויש שקראו תגר על ספר זה שנמצא בו מינות וכפירה וצריך לבערו מן העולם, ראה שו"ת אגרות משה (יו"ד ח"ג סימן קיד-קטו), ראה שם באריכות.
[18]. בספר אמרות טהורות כתב בזה הלשון: ואמו של הגאון בעל מג"ש מ' היצל היתה בת הג' מוהר"ר אברהם בודניקוב אב"ד קאריץ בהג"מ שמשון אב"ד קרעמניץ בהג"מ בצלאל אחיו של המהר"ל עכ"ל, ויחוס זה בדותא היא, ויחוס זה עשויה היא בידי הר"י לעווינשטיין מסעראצק, ומצטט הוא ממכתבו של הה"ק ר' שמשון מאוסטרופוליא אל הגאון המג"ש שמתייחס הוא אליו כש"ב ובן דודי, ועל סמך זה נקט הרב לעווינשטיין שהמג"ש היא נין להג"מ שמשון מקרעמניץ כפי שהג"מ שמשון מאוסטרופוליא הוא נכדו (ראה ספר עיר תהלה), וברור הוא שאין זה אלא השערה בעלמא בלי שום מקור, מכיון דאינו כתוב בהמכתב איך הי' ש"ב ובן דודו. ונראה להוכיח שלא כדבריו, שבשו"ת פני יהושע (מהדו"ק חאה"ע, סימן יח) מביא הגאון המג"ש שזכה לכווין לדעת הגאון מו"ה לייב מפראג, ואם נכונים הם דברי הר"י לוי"ש שהמג"ש נינו של הר"ש מקרעמניץ היה, הרי המהר"ל דו"ז, ולפי"ז היה לו לכנות להמהר"ל בתואר דודי או לפחות שארי.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה