יום שבת, 11 בינואר 2014

12. עץ יחוסין - האדמו"ר מפארציווא רבי נתן דוד רבינוביץ זצ"ל - המשך יחוס הה"ק מפארציווא מצד חותנו (ד)

יחוס הה"ק בעל דברי חיים מצד חותנו
הה"ק הדברי חיים (חדר נט) חתן
קעא) הג"מ ברוך תאומים פרענקל אב"ד לייפניק
נולד בשנת תק"ך, ונפטר ביום ז' תמוז שנת תקפ"ח ומנו"כ בלייפניק.
חיבוריו: ברוך טעם, שו"ת עטרת חכמים, מרגניתא דר"ב על התורה, ברוך שאמר על הש"ס, חידושי רבינו ברוך טעם על הש"ס, דרושי ברוך טעם, ועוד.
חתן (בזוו"ר) הג"מ יהודה פרנס מווישניצא, ראה לקמן חדר קעג.
בזוו"ש חתן הגרי"ל הלוי מליסא.
בזיווג שלישי חתן הה"ק ר' יהושע הלוי הורוויץ אב"ד טריביטש בן הה"ק ר' שמעלקא מניקלשבורג.
קעב) בן הג"מ יהושע יחזקאל פייבל תאומים אב"ד אוסטראווצא הנ"ל מדור ב חדר פג
*
הג"מ בעל ברוך טעם (חדר קעא) חתן
קעג) הג"מ יהודה ליב פרנס מווישניצא ומנהיג המדינה בגליל קראקא
קעד) בן הג"מ ברוך פרנס מווישניצא
קעה) חתן הג"מ יצחק סג"ל לאנדא הנ"ל חדר קלה
קעו) חתן הג"מ שמחה מנחם מיונה[1], רופא בעיר לבוב
קעז) בן הג"מ יוחנן ברוך מיונה מלבוב
נפטר י"ד סיון תכ"ט, ומנו"כ בלבוב.
קעח) בן הג"מ שמחה
מקובל יחוסם עד יונה הנביא בן אמתי.
*
יחוס הה"ק רבי ברוך מגארליץ מצד חותנו
הה"ק מגארליץ (חדר נח) חתן
קעט) הה"ק ר' יקותיאל יהודה טייטלבוים אב"ד סיגוט, בעל ייטב לב
נולד בשנת תקס"ח. נפטר ו' אלול שנת תרמ"ג ומנו"כ בסיגוט.
כיהן כאב"ד בקהילות סטראפקוב, אוהעל (כמ"מ זקינו), גארליץ, דראהביטש (כמ"מ אביו), ולאחרונה בעיר סיגוט ושם היה עד יום פטירתו.
חיבוריו: ייטב לב על התורה, ייטב פנים על מועדים, שו"ת אבני צדק, רב טוב על התורה, ייטב לב על מסכתות הש"ס.
זוגתו מרת רחל, נפטרה ב' תשרי תרי"ט, בת הג"מ משה דוד אשכנזי אב"ד טאלטשאווא, ראה לקמן חדר רלו.
קפ) בן הה"ק ר' אלעזר ניסן טייטלבוים מדראהביטש
נולד בשינאווא תמוז תקמ"ו או תקמ"ז. נפטר ח' תשרי תרט"ו.
בשנת תקצ"ד נתקבל כאב"ד סיגוט ומשם עבר לדראהביטש.
ד"ת נלקטו בספר זכרון אלעזר.
זוגתו מרת רוזא בלימא, נפטרה ג' לעשי"ת תרט"ז, היתה בקיאה בתנ"ך ומפרשיו ובאגדות הש"ס ועוד. בת הג"מ אהרן אב"ד חודרוב, ראה לקמן חדר ריז.
קפא) בן הה"ק רבי משה טייטלבוים מאוהעל
נולד בפרעמישלא בשנת תקי"ט. נפטר כ"ח תמוז שנת תר"א ומנו"כ באוהעל.
כיהן כאב"ד בשינאווא ואוהעל.
חיבוריו: ישמח משה על התורה ב"כ, על נביאים וכתובים, ה' מגילות, מועדים, שו"ת השיב משה, תהלים תפילה למשה.
זוגתו מרת חיה שרה, נפטרה ער"ח ניסן שנת ת"ר, בת הג"מ ניסן מפרעמיסלא, ראה לקמן חדר רו.
קפב) בן הג"מ צבי הירש שיף מזבארוב
נפטר שנת תקע"ד[2]. נזכר בישמח משה ריש פרשת ויקרא.
זוגתו מרת חנה (אחות הג"מ יהודה הלוי אבי הג"מ בעל דרישת ארי על אבן העזר).
קפג) בן הג"מ יצחק מסטאניסלאוו
זוגתו מרת דרעזיא בת הג"מ אלעזר מלבוב, ראה לקמן חדר קפט.
קפד) בן הג"מ אהרן זעליג מסטאניסלאוו
קפה) בן הג"מ מרדכי גימפל, פרנס ומנהיג בלבוב
קפו) בן הג"מ יעקב רעכיל'ס מלובלין
נפטר ח' טבת שנת תמ"ה.
קפז) חתן הג"מ שמואל רעכיל'ס מלובלין
קפח) נכד בעל מהר"ם לובלין, הנ"ל מדור ב חדר רט
*
הג"מ יצחק מסטאניסלאוו (חדר קפג) חתן
קפט) הג"מ אלעזר מלבוב
חתן הג"מ יצחק אב"ד רימנוב וראב"ד לבוב, ראה לקמן חדר קצא.
קצ) בן הג"מ אברהם ר' הירצק'ס, הנ"ל חדר מדור ד חדר לא
*
הג"מ אלעזר מלבוב (חדר קפט) חתן
קצא) הג"מ יצחק אב"ד רימנוב וראב"ד לבוב
חתן[3] רבינו המהרש"א, ראה לקמן חדר רא.
קצב) בן הג"מ שלמה סג"ל חריף מלבוב
נפטר בלבוב עש"ק כ"ו חשון שנת שצ"ח ושם מנו"כ.
מקודם אב"ד פולנאה, אחר כך כיהן כאב"ד בלבוב חוץ העיר בעת אשר כיהן שם הג"מ יהושע בעל מגיני שלמה כאב"ד בתוך העיר.
הניח אחריו כמה ספרים שלא נדפסו[4].
זוגתו מרת גיטל בת הג"מ יוסף כ"ץ בעל שארית יוסף, ראה לקמן חדר קצז.
קצג) בן הג"מ יצחק אברהם סג"ל מבית הלוי
[ויש מביאים שהוא בן הג"מ יצחק שרענציל].
קצד) נכד הג"מ יוסף אבן ווירגא
נפטר שנת ה"א ש"א.
בעמח"ס שארית יוסף על כללי התלמוד.
קצה) בן הג"מ שלמה אבן ווירגא
חכם ורופא, ממגורשי ספרד.
קצו) נכד הג"מ יהודה אבן ווירגא
נפטר ה"א ר"נ.
*
הג"מ שלמה חריף מלבוב (חדר קצב) חתן
קצז) הג"מ יוסף כ"ץ אב"ד קראקא, בעל שארית יוסף
נולד בערך שנת רע"א. נפטר ג' שבט שנת שנ"א, ומנו"כ בקראקא.
חיבוריו: שו"ת שארית יוסף, ביאורים לספר המרדכי על סדרי מועד ונזיקין, וביאורים על מקצת טור חו"מ.
זוגתו מרת שפרינצא, נפטרה בקראקא ד' טבת שנת של"ה ושם מנו"כ, בת הג"מ משה עבערליש מקראקא, ראה לקמן חדר קצט.
קצח) בן הג"מ מרדכי גרשון כ"ץ מקראקא, הנ"ל מדור ד חדר כב
*
הג"מ בעל שארית יוסף (חדר קצז) חתן
קצט) הקצין הג"מ משה עבערליש מקראקא
ר) בן הג"מ מנחם המכונה מן, מפראג
*
הג"מ יצחק מרימנוב (חדר קצא) חתן
רא) הג"מ שמואל אליעזר הלוי איידליש, בעל המהרש"א
נולד בערך שנת שכ"ה. נפטר ה' כסליו שצ"ב, ומנו"כ באוסטרהא.
כיהן כר"י בפוזנא וכאב"ד בחעלמא לובלין ובסוף ימיו באוסטרהא. נקרא איידליש ע"ש חמותו מרת אידל שהיתה עשירה גדולה בפוזנא.
חתן הג"מ משה אשכנזי היילפרין מבריסק, יחוסו ראה לקמן חדר רד.
רב) בן הג"מ יהודה הלוי
רג) מצאצאי רבינו יהודה החסיד, בעל ספר חסידים, הנ"ל מדור ב, חדר קפ
*
רבינו המהרש"א (חדר רא) חתן
רד) הג"מ משה אשכנזי היילפרין מבריסק
חיבר ספר זכרון משה.
זוגתו מרת איידל בת הג"מ משה ליפשיץ.
רה) בן הג"מ זבולון אליעזר היילפרין
מוצאו מן העיר היילברון אשר במדינת אשכנז. וע"ש עיר זו נקראו הוא ויוצאי חלציו בשם היילפרין.
מגזע רבינו אלחנן מבעלי התוספות, בן רבינו יצחק מבעל התוספות, מנכדי רבינו שמחה בעל מחזור וויטרי רש"י ועוד.
*
הה"ק בעל ישמח משה (חדר קפא) חתן
רו) הג"מ ניסן מפרעמישלא
רז) נכד הג"מ שמואל לאפטינער מבראדי[5]
חתן הג"מ משה, ראה לקמן חדר רט.
רח) בן הג"מ אלעזר מלבוב
ראה לעיל חדר קפט.
*
הג"מ שמואל לאפטינער (חדר רז) חתן
רט) הג"מ משה
רי) בן[6] הג"מ יהודה אריה ליב אב"ד בוסק
חיבורו: לב אריה על התורה חמשה מגילות והגדה של פסח.
ריא) בן הג"מ יושע האשקי אב"ד בוסק
ריב) בן הג"מ משה פו"מ דעיר לובלין
נפטר ז' חשון שנת שע"ה.
ריג) בן הג"מ יהושע דיין בקראקא
נזכר בשו"ת מהרש"ל סימן כא כ'דיין בקראקא'.
ריד) בן הג"מ משה יצחק בקראקא
רטו) בן הג"מ יהושע בהג"מ אברהם
דיין ונשיא בפוזנא.
נזכר בתרומת הדשן סימן מז, סט-עג, פז-צא. שו"ת מהר"י ווייל סימן קע. ועוד.
רטז) חתן הג"מ שמואל שור מפוזנא
מגזע רבינו יוסף בכור שור, ראה לעיל חדר קכז.
*
הה"ק ר' אלעזר ניסן מדראהביטש (חדר קפ) חתן
ריז) הג"מ אהרן שטערנקלאר אב"ד חודרוב
זוגתו בזוו"ר מרת פייגא, נפטרה בצעירותה בשנת תק"ס.
ריח) חתן הג"מ נחום פרנס וראש הקהל בדראהביטש
זוגתו היתה בת הג"מ מאיר אב"ד חירוב, ראה לקמן חדר רלד.
ריט) נכד הג"מ יקותיאל זלמן אב"ד דראהביטש
נפטר בדראהביטש י"ז מרחשון שנת תצ"א ושם מנו"כ.
מחידושיו: ראה ספר פתח האהל[7].
זוגתו בזוו"ר היתה בת הג"מ יצחק מזאלקאווא.
זוגתו בזוו"ש היתה בת הג"מ מרדכי גינצבורג אב"ד בריסק, ראה לקמן חדר רכח.
רכ) בן הג"מ יוסף הלוי אב"ד פרעמישלא
נפטר בפרעמישלא עש"ק א' דר"ח אייר שנת תס"ב ושם מנו"כ.
בתחילה היה ר"מ בלבוב בתוך העיר, ובשנת תנ"ד מילא את מקום חותנו בפרעמישלא. נזכר בכמה ספרים.
זוגתו מרת בלומא בת הג"מ ליב חסיד מלבוב, הנ"ל מדור ד חדר יג.
רכא) בן הג"מ משה פנחס חריף הלוי אב"ד פולנאה ולבוב
חתן הג"מ נטע הכהן אב"ד אוסטרהא, ראה לקמן חדר רכג.
רכב) בן הג"מ שלמה סג"ל חריף הנ"ל חדר קצב
*
הג"מ משה פנחס חריף מלבוב (חדר רכא) חתן
רכג) הג"מ נתן נטע הכהן אב"ד אוסטרהא
נפטר לפני שנת תי"ח.
חיבוריו: שו"ת דברי רננ"ה, וחידושים בכתב יד על סדר גיטין וחליצה.
רכד) בן הג"מ משה מרדכי כהנא
נפטר בלבוב כ"א תשרי שנת שצ"א ושם מנו"כ.
אב"ד ור"מ בערזאן, וכן ראש ישיבה בלבוב.
זוגתו היתה בת הג"מ מאיר אב"ד לובלין, הנ"ל מדור ב חדר רט.
רכה) בן הג"מ נתן נטע הכהן
נפטר בלבוב כ"ה כסלו שנת של"ב ושם מנו"כ.
אב"ד בערזאן וראש ישיבה בלבוב.
רכו) בן הג"מ אליהו כ"ץ כהנא
רכז) בן הג"מ אריה לייב מייזליש מלודמיר, הנקרא רבי ליב חסיד
הנ"ל מדור ד חדר יג.
*
הג"מ יקותיאל זלמן הלוי אב"ד דראהביטש (חדר ריט) חתן
רכח) הג"מ מרדכי גינצבורג אב"ד בריסק
נפטר ח' אב שנת תמ"ט.
חיבוריו: שו"ת וחידושים על שולחן ערוך (בכתב יד).
זוגתו היתה בת הג"מ יצחק מזאלקאווא.
רכט) בן הג"מ בנימין זאב וואלף גינזבורג אב"ד מיץ
נפטר שנת ת"ב.
זוגתו היתה בת הג"מ מרדכי יפה בעל הלבושים, הנ"ל חדר נא.
רל) בן הג"מ יעקב אולמא גינזבורג אב"ד פרידבורג
נפטר בערך שנת שע"ו.
זוגתו מרת שרה בת דודו, אחי אביו, הג"מ אליעזר גינזבורג, לקמן חדר רלג.
רלא) בן הג"מ אשר אהרן (המכונה לעמלין) אולמא גינזבורג מפרידלאנד
רלב) בן הג"מ שמעון אולמא גינזבורג
הנ"ל חדר קח.
*
הג"מ יעקב אולמא גינזבורג אב"ד פרידבורג (חדר רל) חתן
רלג) הג"מ אליעזר גינזבורג אב"ד פרידלאנד
בן הג"מ שמעון הנ"ל חדר רלב.
זוגתו היתה בת רבינו הרמ"א, הנ"ל מדור ד חדר יט.
*
הג"מ נחום מדראהביטש (חדר ריח) חתן
רלד) הג"מ מאיר אב"ד חירוב
רלה) בן[8] הג"מ אברהם אב"ד טיטשין
מגזע רבותינו התויו"ט, הטורי זהב, השארית יוסף.
*
יחוס הה"ק בעל ייטב לב מצד חותנו
הה"ק הייטב לב (חדר קעט) חתן
רלו) הג"מ משה דוד אשכנזי אב"ד טאלטשאווא
נולד בראזדול שנת תקל"ד. נפטר י"ח תמוז שנת תרט"ז ומנו"כ בצפת.
חיבוריו: תולדות אדם על סוגיות הש"ס, באר שבע דרשות על התורה.
רלז) בן הג"מ אשר אנשיל אשכנזי אב"ד ראזדול ומ"מ בלבוב
נפטר בלבוב כ"ו חשון שנת תקנ"ד ושם מנו"כ.
רלח) בן הג"מ משה אשכנזי מו"צ ור"מ לבוב
מכאן ואילך על פי מגילת יוחסין אשר בריש ספר שו"ת מהר"י אשכנזי
רלט) בן הג"מ מרדכי סג"ל ראש מדינה מטיסמניץ
זוגתו מרת מרים בת הג"מ שמואל ב"ר אברהם מטיסמניץ, ראה לקמן חדר רמה.
רמ) בן הג"מ משה סג"ל אב"ד טורבין
רמא) בן הג"מ שמואל אב"ד פודהייץ
נכד הג"מ שלום שכנא אב"ד ווינא, הנ"ל חדר רמג.
זוגתו מרת מרים רויזא[9] בת הג"מ משולם זלמן אשכנזי הנ"ל חדר קמב.
רמב) בן הג"מ יוסף יוסקא אב"ד פודקאמין, הנ"ל חדר כח
*
הג"מ שמואל אב"ד פודהייץ (חדר רמא) נכד[10]
רמג) הג"מ שלום שכנא אב"ד ווינא
רמד) נכד הג"מ שלום שכנא אב"ד לובלין, הנ"ל חדר קכט
*
הג"מ מרדכי ראש מדינה מטיסמניץ (חדר רלט) חתן
רמה) הנגיד הג"מ שמואל מטיסמניץ
זוגתו מרת איידל בת הג"מ משה דיין מקראקא, ראה לקמן חדר רמז.
נכד מצד אמה להג"מ מרדכי יאלעס מקראקא, הנ"ל חדר עט (מעלות היוחסין).
רמו) בן הג"מ אברהם ראש מדינה מטיסמניץ
*
הג"מ שמואל מטיסמניץ (חדר רמה) חתן
רמז) הג"מ משה דיין מקראקא
נפטר בקראקא כ"ח אייר שנת תמ"ח ושם מנו"כ (כלילת יופי).
זוגתו מרת חוה, נפטרה י"ט תמוז שנת תמ"ב, בת הג"מ מרדכי ח"ר, יחוסו ראה לקמן חדר רמט.
רמח) בן הג"מ יהושע חריף אב"ד קראקא, בעל מגיני שלמה
הנ"ל מדר ב חדר קצו.
*
הג"מ משה דיין מקראקא (חדר רמז) חתן
רמט) הג"מ מרדכי ח"ר פו"מ בקראקא
נפטר א' דר"ח חשוון שנת תכ"ב.
זוגתו מרת אסתר, נפטרה י"ט אב שנת שצ"א, בת הג"מ משה סג"ל, לקמן חדר רנד.
רנ) בן הג"מ אליעזר מוינא
רנא) בן הג"מ יצחק מוינא
רנב) בן הקדוש הג"מ יחיאל
רנג) בן הג"מ אליהו חלפן הרופא, דיין בווינא
*
הג"מ מרדכי ח"ר (חדר רמט) חתן
רנד) הג"מ משה סג"ל ח"ר מקראקא
נפטר בקראקא י"ד כסלו שנת תי"ג.
זוגתו מרת פריידיל, נפטרה י"ג טבת שנת שצ"ו, בת הג"מ דוד ח'יים ר'ייזליש, ועל שמו נקראו צאצאיו בשם ח"ר (חיים רייזליש).
רנה) בן הג"מ שמואל סג"ל

[1]. היינו מצאצאי יונה הנביא.
[2]. ראה חתימת בנו בשו"ת השיב משה (סימן עג) בתשובה משנת תקע"ד (ראה שו"ת חתם סופר חאה"ע ח"ב, סימן יז), וחותם עצמו בשם אביו בהוספת תיבת 'הכ"מ'.
[3]. ראה טיב גיטין שמות אנשים אות מ, סק"ל. שמות נשים אות ח, סק"ד.
[4]. נזכר בספר טיב גיטין שער אנשים אות מ, סק"ל. שמות נשים אות ח, סק"ד.
[5]. ראה אבות עטרה לבנים, אותות לבית אבות.
[6]. כל היחוס מכאן ואילך ראה קובץ הפלס, שנה ב.
[7]. להג"מ אברהם בהג"מ יהודה ליב מק"ק פרעמישלא, זולצבאך, תנ"א.
[8]. כן הוא על פי הקדמה לספר מלל לאברהם להג"מ אברהם וויינבערגער, מונקאטש תרע"ג. אבל ראה בספר לה"ב ע' 522 שהיה הג"מ מאיר אב"ד חירוב אח הג"מ אברהם אב"ד טיטשין.
[9]. ובזיווגה השניה נישאת להה"ק בעל נועם מגדים.
[10]. ראה ספר מעלות היוחסין, ושם איתא נכד ממש.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה