יום שבת, 11 בינואר 2014

7. עץ יחוסין - האדמו"ר מפארציווא רבי נתן דוד רבינוביץ זצ"ל - יחוס הה"ק משידלאווצי מצד חותנו

מדור ג
יחוס הה"ק משידלאווצי מצד חותנוא) הה"ק ר' נתן דוד מפארציווא
ב) בן הה"ק ר' יצחק יעקב מביאלא
ג) בן הה"ק ר' נתן דוד משידלאווצי
ד) חתן הג"מ צמח פרץ מלובישוב
ברשימות הר"ב איתא שהיה חתן הג"מ שלמה היילפרין ממינסק, בן הג"מ אליהו מפינסק, בן הג"מ יחיאל היילפרין אב"ד מינסק בעל סדר הדורות
היחוס מכאן ואילך על פי מגילת יוחסין ביאלא
ה) בן הג"מ צבי פרץ מלובישוב
חתן הג"מ שמואל מדרויא, ראה לקמן חדר לא.
ו) בן הג"מ פרץ מלעווערטוב
חתן הג"מ יוסף מפינטשוב, ראה לקמן חדר כז.
ז) בן הג"מ יהודה ארי' לייבוש מאפטא
חתן הג"מ יצחק מאיר תאומים, לקמן חדר כה.
ח) בן הג"מ יונה אב"ד טארלא
חיבורו: עלה דיונה.
ט) בן הג"מ משה בנימין זאב מראדזין
חתן הג"מ אהרן שפירא, ראה לקמן חדר יב.
י) בן הג"מ יונה מקראקא
יא) בן הג"מ חיים
ולמעלה בקודש עד המהר"ם מפאדובה הנ"ל מדור ב חדר קיא.
*
הג"מ בנימין זאב מראדזין (חדר ט) חתן
יב) הג"מ אהרן שפירא
יג) מגזע הה"ק ר' נתן נטע שפירא, בעל מגלה עמוקות
נולד בשנת שמ"ה. נפטר י"ג אב שצ"ג, ומנו"כ בקראקא.
בשנת שע"ז נתקבל כר"מ [ואב"ד[1]] בקראקא.
חיבוריו הנודעים: מגלה עמוקות על התורה פירוש על פי קבלה. מגלה עמוקות על הרי"ף. מגלה עמוקות על תיבת ואתחנן רנ"ב אופנים. אלף אופנים על אל"ף זעירא של תיבת ויקרא[2]. תורת נתן על התורה[3]. שו"ת. כתב יד על הטור והרמב"ם, ועוד.
זוגתו מרת רוזא, נפטרה שמיני עצרת שנת ת"ב, בת הגביר ר' משה עבערליש מקראקא, יחוסו ראה לקמן חדר כב.
יד) בן הג"מ שלמה
טו) בן הג"מ נתן נטע שפירא אב"ד ור"מ הוראדנא
נולד באשכנז בערך שנת ר"נ[4]. נפטר א' אייר שנת של"ז.
נתקבל כאב"ד הוראדנא, ובשנת של"ג עזב את הרבנות והג"מ מרדכי יפה בעל הלבושים מילא את מקומו. ומשם עבר לכהן בעיר פוזנא עד שנפטר.
חיבוריו: מבוא שערים פירוש על ספר שערי דורא[5]. אמרי שפר על פירש"י עה"ת[6]. סדר ברכת המזון[7]. הגהות על הרי"ף[8]. חידושים וביאורים והגהות לטור[9]. מחזור עם פירוש ומנהגי המדינה[10].
טז) בן הג"מ שמשון שפירא מפוזנא
יז) בן הג"מ יצחק שפירא
יח) בן הג"מ פרץ מקונסטאנץ
יט) בן הג"מ שלמה שפירא
מגדולי הדור באשכנז בשנות ר' – ר"נ לערך (אוצר הגדולים). אב"ד בערים ווירמיישא, היילברון, לאנדא.
נזכר בשו"ת מהרי"ו סימן קע"ב[11], ובשו"ת מהרי"ק סימן סג. ובספר תלמידו לקט יושר.
כ) בן הג"מ שמואל משפירא
כא) חתן[12] רבינו מתתיהו מפאריז, הנ"ל מדור ב חדר קסט
*
המגלה עמוקות (חדר יג) חתן
כב) הגביר הג"מ משה עבערליש מקראקא
נפטר כ"א מנחם אב שנת שי"ז.
עזב את פראג ועבר לגור בקראקא. נקרא ר' משה ר' יעקיל'ש.
זוגתו מרת חנה בת הג"מ אליעזר טריוויש אב"ד פפד"מ, הנ"ל מדור ב חדר קעב.
כג) בן הג"מ אברהם עביר אלטשולר מפראג
נפטר בשיבה טובה, חוטר מחסידי פרובינס אשר הוגלו משם ו' אב שנת ס"ו.
כד) חתן הג"מ משה סג"ל לאנדא דיין מקראקא, הנ"ל מדור ה חדר צו
*
הג"מ יודא לייבוש פרץ מאפטא (חדר ז) חתן
כה) הג"מ יצחק מאיר פרענקל תאומים אב"ד זאלקאווא
נולד במיץ. נפטר בפינסק שנת תס"ב.
כיהן כאב"ד בזאלקאווא, בשנת תנ"א היה כבר אב"ד בסלוצק, ובשנת תנ"ב נתקבל לאב"ד בפינסק.
חיבורו: כתנות אור על עין יעקב.
זוגתו בזוו"ר היתה בת הקצין הג"מ משה מירליש מווינא (מע"ב).
זוגתו בזוו"ש היתה בת הג"מ אברהם מירליש מווינא בנו של הג"מ משה הנ"ל.
כו) בן הג"מ יונה תאומים בעל קיקיון דיונה הנ"ל מדור ב חדר פז
*
הג"מ פרץ מלעווערטוב (חדר ו) חתן[13]
כז) הג"מ יוסף מפינטשוב
כח) בן הג"מ שמואל מפיורדא
נולד בעיר וואדיסלאב. נפטר בערך שנת תס"ג.
כיהן כאב"ד בקהילת שידלוב. ומגיד מישרים בעיר לבוב. באלול שנת תנ"א נתקבל כאב"ד פיורדא.
חיבורו: בית שמואל על אה"ע. וכן חיבר שו"ת שנאבדו במשך השנים, תשובה אחת נדפסה ממנו בספר חינוך בית יהודה, סימן קלא.
חתן הג"מ ר' לייב ר' פישל'ס הנקרא דער הויכער ר' לייב, יחוסו ראה לעיל מדור ב חדר קלא.
כט) בן הג"מ אורי שרגא פייביש מוואדיסלאב
נפטר לערך שנת תט"ו.
ל) בן הג"מ יהודה לייב פו"מ בוואדיסלאב
*
הג"מ צבי פרץ (חדר ה) חתן
לא) הג"מ שמואל[14] מדרויא
לב) בן הה"ק ר' נחמן מהארדענקא
נולד בערך שנת ת"מ. נפטר ב' תמוז שנת תקכ"ה ומנו"כ בטבריא.
זוגתו בזוו"ר יש אומרים שהיתה בת הג"מ אריה לייב אויערבאך אב"ד סטאניסלאב.
זוגתו בזוו"ש אחות הה"ק ר' יצחק מדראהביטש.
דברי תורתו ומאמריו נלקטו בספר מילי דאבות.
לג) בן הג"מ יצחק מזאלקאווא
לד) בן הג"מ שמואל זאנוויל מזאלקאווא

[1]. רבה המבוכה בין חוקרי הדורות אי כיהן המגלה עמוקות כאב"ד קראקא או לא, ראה קובץ ישורון גליון יג במאמרו על המגלה עמוקות, מה שהביא כל דברי החוקרים בזה באריכות, ולכאורה נראה שכן כיהן כאב"ד בקראקא.
[2]. בעל סדר הדורות ראה אותו. והזכירו רבינו במג"ע ואתחנן אופן ר"ן. ולפנינו במגלה עמוקות על התורה פרשת ויקרא ליכא רק מן אופן ו עד אופן צ.
[3]. מזכירו כמה פעמים בספרו מגלה עמוקות פרשיות שלח, מטו"מ, ואתחנן אופן ריד.
[4]. ראה אוצר הגדולים בערכו.
[5]. נדפס בלובלין שנת של"ד.
[6]. נדפס לראשונה ח"א (בראשית, שמות) בקראקא שנת ש"נ. ח"ב (ויקרא, במדבר, דברים) בלובלין שנ"ז. ויש שכתבו שפירוש זה לא נכתב על ידו רק תלמיד אחד כתבו על פיו (באר שבע תמיד, פ"ג. צדה לדרך, פרשת בהעלתך), וטעות זה נובע מהא דבשנת שנ"ג פורסם בויניציא ספר מזויף בשם ביאורים על פירוש רש"י עה"ת בשמו (ראה הקדמת בנו לח"ב).
[7]. נדפס לראשונה בלובלין שנת של"ה, ובשנת שס"ג נדפס שנית עם הוספות מהמהרש"ל. הובא בשו"ת באר שבע סימן עג, ובט"ז ומג"א ומטה משה בהלכות ברכת המזון.
[8]. נדפס סביב להרי"ף בשם מהרנ"ש.
[9]. נדפס לראשונה מכת"י בשנת תשי"ח.
[10]. נדפס בקראקא שנת שמ"ד.
[11]. נזכר שם בכבוד גדול: מר הוא כמלאך השם, כל רז לא אניס לך וכו', רבא דעמיה עמוד הימיני וכו'.
[12]. כן הוא ברוב ספרי היוחסין, אבל יש שפקפקו בכל זה כי לא נתברר זה כלל (ראה אוצר הגדולים בערכו).
[13]. ויש שכתבו שהג"מ פרץ חתן בעל בית שמואל ולא חתן בנו.
[14]. לכאורה צ"ל שמשון חיים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה