יום שבת, 11 בינואר 2014

10. עץ יחוסין - האדמו"ר מפארציווא רבי נתן דוד רבינוביץ זצ"ל - המשך יחוס הה"ק מפארציווא מצד חותנו (ב)

יחוס חותן הה"ק ר' שמעלקא מסאסוב
הה"ק ר' שמעלקא מסאסוב (חדר כה) חתן
מח) הג"מ ראובן[1] יפה
זוגתו מרת בילא יענטא בת הג"מ דוד מסאטאנוב, ראה לקמן חדר נד.
מט) בן הג"מ נחום יפה
נ) בן הג"מ אריה לייב יפה מ"מ בעיר זוואניץ
נפטר שנת ש"פ.
נא) נכד הג"מ מרדכי יפה בעל הלבושים
נולד בפראג בשנת ר"ץ. נפטר ג' אדר שני שע"ב, ומנו"כ בפוזנא.
חיבר עשרה לבושים: לבוש התכלת (או"ח עד הלכות שבת), לבוש החור (מהלכות שבת ואילך), לבוש עטרת זהב (יורה דעה), לבוש הבוץ והארגמן (אבן העזר), לבוש עיר שושן (חושן משפט), לבוש האורה (על פירוש רש"י ועוד), לבוש שמחה וששון (מועדים נשואין וברית מילה), לבוש פנת יקרת (על ספר מו"נ), לבוש אדר היקר (על הלכות קידוש החודש ועניני תכונה), לבוש אבן היקרה (על ספר הריקנאטי), וכן כתב הגהות על הש"ס.
נב) בן הג"מ אברהם יפה מבעהמן
נג) בן הג"מ יוסף יפה
*
הג"מ ראובן יפה (חדר מח) חתן
נד) הג"מ דוד אב"ד סאטאנוב
מקודם היה אב"ד סמאטאריש, וזוואניץ.
נה) בן הג"מ ישראל חריף אב"ד סאטאנוב
נולד בשנת תנ"ו. נפטר ז' שבט, תקמ"א.
חיבורו: תפארת ישראל עה"ת.
נו) בן[2] הג"מ שלמה
נז) נכד הג"מ אברהם אב"ד סאטאנוב
*
יחוס הה"ק מסטריזוב מצד חותנו
הה"ק מסטריזוב (חדר ב) חתן
נח) הה"ק ר' ברוך מגארליץ
נולד שנת תקפ"ט. נפטר ב' דר"ח אדר תרס"ו, ומנו"כ בגארליץ.
חיבורו: דברי ברוך, הוכן לדפוס אבל לא יצא לפועל והכתבים נאבדו בשואה. לאחרונה הדפיסו ליקוטים מדברי תורתו בשם זה.
זוגתו (בזוו"ר) הרבנית פעסיל בת הה"ק ר' יקותיאל יהודה טייטעלבוים מסיגוט, יחוסו ראה לקמן חדר קעט.
זוגתו (בזיוו"ש) נכדת הה"ק בעל בני יששכר מדינוב זי"ע.
נט) בן הה"ק רבי חיים הלברשטאם מצאנז, בעל דברי חיים
נולד י"ז אייר תקנ"ז (וי"א תקנ"ג). נפטר כ"ה ניסן תרל"ו, ומנו"כ בעיר צאנז.
זוגתו (בזוו"ר) מרת רחל פייגא בת הג"מ ברוך פרענקל תאומים אב"ד לייפניק, יחוסו למעב"ק ראה לקמן חדר קעא.
בזיווג שני אחות זוגתו בזיווג ראשון.
בזיווג שלישי זוגתו מרת רעכל דבורה בת הג"מ צבי הירש אונגאר בן הה"ק ר' מרדכי דוד אונגאר מדאמבראווא.
בזיווג רביעי נשא נכדת הה"ק ר' מענדל מרימנוב.
הה"ק מצאנז התייחס גם כנכד המהר"ל מפראג והב"ח.
ס) בן הג"מ אריה לייביש הלברשטאט מטארניגראד וראב"ד פרעמישלא
נפטר ט"ו תמוז תקצ"א.
זוגתו מרת מרים בת הג"מ דוד מטארניגראד, יחוסו ראה לקמן חדר קמא.
סא) בן הג"מ שמחה הלברשטאט מבראד
חתן הג"מ ישעיה הורוויץ מבראד, לקמן חדר קיג.
סב) בן הג"מ משה הלברשטאט אב"ד סאטנוב
חתן הג"מ יצחק סג"ל לאנדא אב"ד קראקא, יחוסו ראה לקמן חדר צ.
סג) בן הג"מ נפתלי הירץ הלברשטאט אב"ד קאוולי ודובנא
נפטר ביום י' אייר תקל"ז.
זוגתו מרת פראדיל בת הקצין הג"מ יעקב באב"ד (לה"ב). יחוסו ראה לקמן חדר עה.
סד) בן הג"מ צבי הירש חריף אשכנזי אב"ד הלברשטאט
נפטר ד' תשרי תק"ה.
אב"ד ביאלא (סמוך לעיר בריסק), ומשם נתקבל כאב"ד הלברשטאט לערך שנת תס"ו (תפארת צבי).
חיבורו: שו"ת עטרת צבי (אנשי שם), כוס ישועות על מסכתות בבא קמא ושבועות. תולדותיו כונסו בקונטרס תפארת צבי.
התייחס גם כנכד בעל שארית יוסף.
זוגתו מרת יענטי בת הג"מ שמחה הכהן ראפפורט מלובלין, יחוסו ראה לקמן חדר עג.
סה) בן הג"מ נפתלי הירץ אשכנזי אב"ד קאוולי טיקטין ולבוב
נפטר בשב"ק ח"י מרחשון תע"ב.
אב"ד קאוולי וגליל וואהלין, טיקטין, דעסוי. בשנת תס"ב נקרא למלאות מקום חותנו כאב"ד לבוב תוך העיר וחוץ העיר גם שניהם. נזכר בספר פני יהושע קידושין פ' ע"ב, ובעטרת צבי לבנו (ע' נז, ע' סא), ועוד[3].
חתן הג"מ זאב וואלף, יחוסו ראה לקמן חדר סט.
סו) בן הג"מ ישראל אשכנזי מהילדסהיים פו"מ בעיר לובלין
סז) בן הג"מ זאב וואלף אב"ד הילדעסהיים
סח) בן הג"מ דוד
ולמעלה בקודש עד דוד המלך.
*
הג"מ נפתלי הירץ (חדר סה) חתן
סט) הג"מ זאב וואלף
ע) בן הג"מ נפתלי הירש אב"ד פינטשוב ולובלין
נקרא בשם ר' הירש ר' העשיל'ס, ע"ש חותנו, ראה לקמן חדר *.
עא) בן הג"מ בנימין וואלף
עב) בן הג"מ אפרים נפתלי הירש אב"ד לובלין ולודמיר, הנ"ל מדור ב חדר רלב
*
הג"מ צבי הירש מהאלברשטאט (חדר סד) חתן
עג) הג"מ שמחה כ"ץ רפאפורט אב"ד דובנא הוראדנא ולובלין
נפטר ז' אב תע"ח.
באחרית ימיו נתקבל לאב"ד לבוב ובדרכו לשם נפטר על אם הדרך בעיר שעבערשין.
מדברי תורתו הובאו בספר חתנו עטרת צבי.
חתן[4] הג"מ שמואל שמעלקא ז"ק אב"ד אוסטרהא, יחוסו ראה לעיל מדור ב חדר קמה.
עד) בן הג"מ נחמן כ"ץ רפאפורט אב"ד דובנא, הנ"ל מדור ב חדר רטו
*
הג"מ נפתלי הירץ הלברשטאט (חדר סג) חתן
עה) הקצין הג"מ יעקב באב"ד פו"מ בבראד
נפטר כ"ז אלול תק"ח.
זוגתו מרת רייזל, נפטרה י"ב אלול תקכ"ז, בת הג"מ שמואל הלוי אב"ד מעזריטש וריישא (כתבי הגאונים), ראה לעיל מדור ב חדר רמה.
עו) בן הג"מ יצחק באב"ד מקראקא אב"ד ברעזשאן וקראקא
נפטר ד' תשרי תס"ה.
זוגתו מרת בילא, נפטרה ער"ח סיון תצ"א, בת הנגיד הג"מ דוד כתבן מזאלקאווא, ראה לקמן חדר פח.
עז) בן הג"מ ישכר בעריש פו"מ בקראקא
נפטר ער"ח חשון שנת תנ"א (כלילת יופי).
זוגתו בזוו"ר מרת רוזא, נפטרה כ"א טבת תמ"ט, בת הג"מ מרדכי יאליש מקראקא, לקמן חדר עט.
זוגתו בזוו"ש בת הג"מ יהושע פייבל תאומים (דע"ק ע' צז).
עח) בן הג"מ ר"ר העשל אב"ד קראקא, הנ"ל מדור ב חדר רכא
*
הג"מ ישכר בעריש מקראקא (חדר עז) חתן
עט) הג"מ מרדכי יאליש פו"מ בקראקא והמדינה
חתן הג"מ משה הלוי יאלעס מקראקא מחותנו של בעל השל"ה (לג"י ע' 292). ולפי דעה אחת (מע"ב) היה חתן הג"מ בנימין אהרן בן הג"מ אברהם סולניק, בעל שו"ת משאות בנימין.
פ) בן הג"מ יחיאל חלפן
נזכר בשו"ת פני יהושע ח"ב סי' נ"ד.
(מכאן ואילך עפ"י ספר ענף עץ אבות וספר משפחות עתיקות בישראל.
ויש המפקפקים בסדר יחוס זה).
פא) בן הג"מ יצחק מווינא
הסכים לספר מתנות כהונה על מדרש רבה.
פב) בן הק' הג"מ יחיאל חלפן הי"ד
פג) בן הג"מ אליהו מנחם חלפן מויניציאה
נפטר בערך שנת של"ז.
תשובה אחת ממנו הובאה בשו"ת הרמ"א (סימן נו).
פד) בן הג"מ אבא מארי חלפן צרפתי
נולד בערך שנת ר"ך. נפטר בערך שנת ע"ר.
בספר מע"ב הנ"ל הביא ששם אביו היא הג"מ שמואל מנחם דילמליגו מקאנדיה (הוזכר בספר נכדו היש"ר מקאנדיה אלים).
פה) חתן[5] רבינו יוסף קולון המהרי"ק
נולד בשנת ק"ע. נפטר בשנת ר"מ.
מחיבוריו נדפסו שו"ת מהרי"ק, שו"ת מהרי"ק החדשים, פי' מהרי"ק עה"ת, ועוד.
פו) בן הג"מ שלמה טרבוט מחכמי איטליא
נפטר בערך שנת רט"ו.
בנו המהרי"ק מזכירו בספרו שורש קטו.
פז) מגזע[6] רבן של ישראל רבי שלמה יצחקי רש"י הק'
*
הג"מ יצחק באב"ד מקראקא (חדר עו) חתן
פח) הנגיד הג"מ דוד כתבן פו"מ בזאלקאווא
נפטר ה' אייר תנ"ח.
בזוו"ר וממנה תולדותיו, לא ידוע שמה. ובזוו"ש היה חתן רבינו הש"ך.
פט) בן הג"מ יצחק
*
הג"מ משה הלברשטאט (חדר סב) מסטאנוב חתן
צ) הג"מ יצחק סג"ל לאנדא אב"ד קראקא
נולד בערך שנת תמ"ח. נפטר שמחת תורה תקכ"ח.
כיהן כאב"ד טארלא, בשנת תפ"ד בערך בא לאפטא. בשנת תפ"ט נתקבל כאב"ד זאלקאווא. בשנת תצ"ב נתקבל כאב"ד גליל לבוב, וסביב שנת תקי"ד נתקבל כאב"ד קראקא.
חתן הג"מ שמחה מנחם מלבוב, הנזכר לקמן חדר קעו.
צא) בן הקצין הג"מ צבי הירש סג"ל לאנדא מאפטא
נולד בערך שנת ת'. נפטר ח' חשון תע"ח.
הנקרא ר' הירש וויטיש על שם אמו, פרנס ומנהיג דארבע ארצות.
חתן הג"מ נפתלי הירץ איטינגא, ראה לקמן חדר קד.
צב) בן הקצין הג"מ יחזקאל סג"ל לאנדא דיין באפטא
נפטר כ"ה חשון שנת תמ"ז.
זוגתו מרת וויטא, בת הג"מ יצחק שפיצקאפף מאפטא, ראה לקמן חדר ק.
צג) בן הקצין הג"מ בנימין וואלף הלוי לאנדא מאפטא
צד) בן הג"מ יצחק הלוי לאנדא מקראקא
צה) בן הג"מ יקותיאל זלמן הלוי לאנדא מקראקא
נפטר שנת שע"ה.
צו) בן הג"מ משה סג"ל לאנדא דיין מקראקא
נפטר י"ט אדר שנת שכ"א.
צז) בן הג"מ יקותיאל סג"ל לאנדא מפראג
ממשפחת הקרחי בן יצהר בן קהת בן לוי.
צח) נכד הג"מ יעקב ברוך לאנדא בעל האגור
נולד באשכנז בערך שנת ק"פ. נפטר בערך שנת ר"מ.
חיבורו: ס' האגור כולל אלף תל"ט פסקי דינים ומנהגים.
זוגתו היתה בת הג"מ אברהם ב"ר יחיאל זכש"ן.
צט) בן הג"מ יהודה אשכנזי מלאנדא (אשכנז)
נפטר שנת רכ"ט.
מחכמי אשכנז שגלו לאיטליא. בשנת קפ"ז נתקבל לאב"ד בלאנדא שבאשכנז, ועל שמה נקרא משפחתו לאנדא, ואח"כ נתקבל לאב"ד בטערויז ושם נהג ישיבה.
הניח שו"ת רבות שנשארו בכת"י ולא נדפסו.
*
הג"מ יחזקאל לאנדא מאפטא (חדר צב) חתן
ק) הג"מ יצחק חריף אב"ד אפטא וקראקא, נקרא בשם ר' איציק שפיצקאפף
נפטר הושענא רבה שנת תמ"ג, ומנו"כ בקראקא.
חתן הנגיד הג"מ נחום מצוזמיר (לה"ב).
קא) בן הג"מ זאב וואלף פו"ת בקראטשין
קב) בן הג"מ דוד אב"ד פוזנא
נפטר בערך שנת ש"פ.
זוגתו מרת רבקה בת הג"מ דוד (לה"ב).
קג) בן הג"מ יצחק
*
הג"מ הירש וויטיש (חדר צא) חתן
קד) הג"מ נפתלי הירץ הלוי איטינגא מפרעמישלא
מכאן ואילך על פי מגילת יוחסין באבוב
קה) בן הג"מ אברהם הלוי איטינגא מווינא, יועץ המלכות
חתן הג"מ שמואל תאומים פראג (לה"ב), ראה לקמן חדר קיא.
קו) בן הג"מ מרדכי הלוי
קז) בן הג"מ אליהו הלוי מאיטינגען
קח) חתן הג"מ שמעון אולמא גינצבערג מפוזנא
נולד בעיר מעזריטש בשנת רס"ו. נפטר בפוזנא ט' שבט שנת שמ"ו.
נזכר בשו"ת מהרש"ל סימן יא ובשו"ת הרמ"א סימן צא.
זוגתו מרת הענלא בת הג"מ יצחק לוניק.
קט) בן הג"מ אברהם אולמא
קי) בן הג"מ יחיאל
מעיר פורטו שבמחוז ווירונא שבאיטליה שגלה לשם מארץ אשכנז (מעיר גינצבורג).
*
הג"מ אברהם הלוי איטינגא מווינא (חדר קה) חתן
קיא) הג"מ שמואל פייבוש תאומים פראג
נקרא בשם ר' פייבוש גוטריטש, על שם זוגתו.
קיב) בן הג"מ אהרן משה תאומים הנ"ל מדור ב חדר צ
*
הג"מ שמחה הלברשטאט מבראד (חדר סא) חתן
קיג) הג"מ ישעיה הלוי איש הורוויץ מבראד, אב"ד פודקאמין
חתן הג"מ חיים הלוי לאנדא אב"ד פודקאמין, ראה לקמן חדר קלד.
קיד) בן הג"מ מאיר הלוי איש הורוויץ אב"ד טיקטין, מהר"ם טיקטין
נולד לפני שנת ת'. נפטר בן ק"ז שנה בר"ח סיון שנת תק"ג[7], ומנו"כ בטיקטין.
כיהן כאב"ד בקהילות בוליחוב זלאטשוב וטיקטין.
זוגתו (בזוו"ר) בת הקצין הג"מ מנחם מאניש כ"ץ, נפטרה בבראד כ"א אייר תקפ"ב.
זוגתו (בזוו"ש) לא ידועה שמה. ובשלישית היתה זוגתו מרת מאטיל, נפטרה בבראד ביום כ"א אייר תקכ"ב, בת הג"מ אפרים זלמן קאצענעלנבויגען, ראה לקמן חדר קיח. וממנה נולד בן זה.
קטו) בן הג"מ שמואל שמעלקא הלוי איש הורוויץ אב"ד טארנא
נפטר א' אלול תנ"ו[8]. ונקרא 'דער הויכער ר' שמעלקא'.
כיהן כאב"ד שענדישוב, ובשנת תל"ג נתקבל כאב"ד טארנא וכיהן שם כארבעים שנה עד יום מותו.
מזוגתו (בזוו"ר) נולד בנו הג"מ ר' מאיר.
זוגתו (בזוו"ש) מרת טייביל בת הג"מ משה דיין מקראקא (בן המגיני שלמה).
קטז) בן הג"מ יהושע הלוי איש הורוויץ מפרעמישלא
נפטר בשנת תכ"א כזקן מופלג.
נקרא בשם ר' יהושע הארוך (נזיר ד'), ראב"ד ודומ"ץ עיר פרעמישלא.

[1]. ויש שכתבו שהיה חתן הג"מ דניאל יפה מחאטין.
[2]. כן הוא בשער ספר תפארת ישראל.
[3]. ראה קונטרס תפארת צבי שהביא רשימה מלאה מדברי תורתו מפוזרים בספרי גאוני זמנו.
[4]. כן הוא בספר דעת קדושים (ע' 154), אבל בספר מזכרת לגדולי אוסטרהא (ע' 60) כתב שאחיו הג"מ משה מאיר הוא חתנו של הג"מ שמואל שמעלקא ז"ק.
[5]. הג"מ אליהו מנחם חלפן (אות קכח) כותב בתשובה (הובאה ברמ"א סי' נ"ו) תעיין בתשובת אבי זקני מהר"י קולון ז"ל נ"ע.
[6]. החיד"א בשה"ג (מערכ"ג ערך ר' יחיאל טראבוטו בן משפחתו של המהרי"ק) כתב: וכתב בשו"ת הרב יחיאל דהמהרי"ק היה מגזע רש"י.
[7]. וי"א בשנת תק"ד או תק"ו.
[8]. וי"א ב' אלול תע"ג (דור דור ודורשיו - ש' תקפ"ב).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה