יום שבת, 11 בינואר 2014

9. עץ יחוסין - האדמו"ר מפארציווא רבי נתן דוד רבינוביץ זצ"ל - יחוס הה"ק מפארציווא מצד חותנו (א)

מדור ה
יחוס הה"ק מפארציווא מצד חותנו

א) הה"ק ר' נתן דוד מפארציווא
ב) חתן הה"ק ר' משה לייב מסטריזוב
נולד שנת תרי"ג. נפטר בעיר וויען ביום א' פרשת לך ב' מרחשון תרע"ז ומנו"כ בעיר אונגוואר.
חתן הה"ק ר' ברוך מגארליץ, המשך יחוסו ראה להלן חדר נח.
ג) בן הה"ק רבי שלמה שפירא אב"ד מונקאטש
נולד בעיר ריבאטיטש נר ז' דחנוכה שנת תקצ"ב. נפטר כ"א סיון שנת תרנ"ג ומנו"כ בעיר מונקאטש.
הניח אחריו הרבה חיבורים בכתי"ק אשר לא נדפסו על פי צוואתו, והם: שם שלמה עה"ת מסודר עפ"י סדר הפרשיות, שם שלמה על המועדים ודרושים, יריעות ובית שלמה על מס' קטנות, שם שלמה על תהלים, טיב קידושין עמ"ס קידושין, הגהות ע"ס עבודת הכהונה. הרבה מדברות קדשו המובאים בספרי בנו ונכדו זי"ע ונאספו ונלקטו תחת שם 'אוסף תורת שם שלמה' ב"כ.
זוגתו מרת פרימא רבקה בת הה"ק ר' יקותיאל שמעלקא מסאסוב, ראה לקמן חדר כה.
ד) בן הה"ק ר' אלעזר שפירא אב"ד לאנצהוט
נולד בעיר ריבאטיטש. נפטר בעיר וויען ביום י"ב אלול תרכ"ה, והובל לקבורות בעיר לאנצהוט.
דברי תורתו: יודעי בינה על התורה, עזר וישועה על איזה סוגיות בש"ס (כת"י).
זוגתו מרת טאבא חוה בת הג"מ יהושע העשל, ראה לקמן חדר כ.
ה) בן הה"ק ר' צבי אלימלך שפירא מדינוב, בעל בני יששכר
נולד בשנת תקמ"ג. נפטר בן ח"ן שנה ח"י טבת תר"א ומנו"כ בדינוב.
כיהן כאב"ד בעשר קהילות הק': סטריזוב, ריבאטיטש, לאנצהוט, האלישיטץ, בורשט, מעזעלאבריטש, דובעצק, דינוב, מונקאטש, ואח"כ חזר לדינוב, בכ"מ לא שהה אלא שנים ספורות בלבד.
חיבוריו: בני יששכר על חדשי ומועדי השנה, אגרא דכלה על התורה, אגרא דפרקא ענינים שונים, מעין גנים פירוש על ספר אור החיים להר"י יעבץ, דרך פקודיך חידושים וביאורים על תרי"ג מצות, ברכה משולשת על משניות, והיה ברכה על סדר זרעים ומסכת שבת, חידושי מהרצ"א על הלכות חנוכה, והי' ברכה על משניות ותוספתא מסכת ברכות, מגיד תעלומה על גמרא ברכות, ריח דודאים על מסכת מגילה, רגל ישרה על עניני קבלה, הוספות מהרצ"א על ספר סור מרע ועשה טוב, כלי הרואים על ספר עובדיה, דרך עדותיך על ספר יהושע, דברים נחמדים ליקוטים שונים, ליקוטי מהרצ"א עה"ת ומגילת אסתר, הגהות מהרצ"א על הזוהר ותיקונים, הגהות מהרצ"א על פירוש הר"א מגרמייזא לספר יצירה, נחל אמונים על ספר חכמת הנפש להנ"ל, טעמי המצוות, קונטרס תמכין דאורייתא. כן יש עוד קונטרסים תשובות וחיבורים שלא נדפסו, ותפלות שנדפסו בנוסח שלו רבינו (סדר קרבנות, הושענות והקפות), חידושי בני יששכר על הש"ס ועוד, ועוד הרבה בכת"י שנאבדו במשך השנים.
זוגתו הרבנית חנה מינדל בת הג"מ שמואל מטשוטש, נפטרה יום כ"א אדר.
ו) בן הג"מ פסח
מעיר יאווארניק.
זוגתו מרת רחל מינא בת אחותו של הה"ק הנועם אלימלך.
היחוס דלהלן מעובד על פי ספר אוהל אלימלך (ע' רמ), מגילת יוחסין בסוף ספר מים רבים. מגילת יוחסין בראש ספר פענח רזא, ותהלים בן ביתי (קאמארנא). וספר דברי דוד דוב[1]
ז) חתן אחותו של הה"ק בעל נועם אלימלך מליזענסק
ח) בת הג"מ אליעזר ליפמאן
זוגתו מרת מירל.
ט) בן הג"מ משה
י) בן הג"מ אברהם מטיקטין
אחיו של הג"מ קאפיל ממעזריטש בעל סידור רבי קאפיל.
חתן הג"מ אליעזר ליפא מטארניגראד, לקמן חדר טו.
יא) בן הג"מ משה ליפשיץ
יב) בן הג"מ אברהם מבריסק
מח"ס זרע אברהם עה"ת.
יג) בן הג"מ בנימין זאב מגולי עיר ווילנא
יד) חתן הג"מ אליהו ליפשיץ מבריסק דליטא
*
הג"מ אברהם מטיקטין (חדר י) חתן
טו) הג"מ אליעזר ליפא אב"ד טארניגראד
חתן הג"מ יעקב שור ראה לקמן חדר קכב.
טז) בן הג"מ יצחק אייזיק היילפרין אב"ד טיקטין
זוגתו מרת ביילא.
יז) בן הג"מ מרדכי הי"ד
יח) בן רבינו דוד הלוי בעל טורי זהב
נולד בעיר לודמיר. נפטר[2] כ"ו שבט תכ"ז, ומנו"כ בלבוב.
חיבוריו: ט"ז על ד"ח שו"ע, דברי דוד על פירש"י עה"ת, זהב מזוקק (השמטות מספרו ט"ז), שו"ת המובאים בשו"ת גאוני בתראי, ב"ח החדשות (סי' ע"ח), שו"ת פני יהושע (ח"א אהע"ז סי' מ"ו), פסקי דינים המובאים בספר שאגת אריה וקול שחל.
זוגתו (בזיוו"ר) מרת רבקה בת הגאון הב"ח הנ"ל מדור ד חדר כז.
זוגתו (בזוו"ש) גיסתו אשת גיסו הג"מ שמואל צבי הירץ מפינטשוב בן רבינו הב"ח הנ"ל.
יט) בן הג"מ שמואל הלוי מלודמיר, הנ"ל מדור א חדר ט
*
יחוס הה"ק בעל יודעי בינה מצד חותנו
הה"ק בעל יודעי בינה מלאנצהוט (חדר ד) חתן
כ) הג"מ יהושע העשיל האליש מדוקלא
נפטר ז' שבט תר"ט, ומנו"כ בסטריזוב.
יחוס חותנו ראה לקמן חדר כג.
כא) בן הג"מ שלמה האליש, מ"מ בלבוב
נולד שנת תקט"ו.
נשאר ממנו שני חיבורים בכתב יד בשם בנין אפריון.
כב) בן הג"מ צבי הירש
*
הג"מ יהושע העשיל (חדר כ) חתן
כג) הג"מ אפרים
כד) חתן הג"מ שמחה הלוי לייבנער מדוקלא
התייחס עצמו לנכד בעל מגיני שלמה, הנ"ל מדור ב חדר קצו.
*
יחוס הה"ק בעל שם שלמה ממונקאטש מצד חותנו
הה"ק בעל שם שלמה (חדר ג) חתן
כה) הה"ק ר' יקותיאל שמעלקא[3] מסאסוב
נולד שנת תק"ס. נפטר ח"י כסליו תרכ"ב, ומנו"כ בעיר יאגאלניצא.
זוגתו היתה בת הג"מ ראובן יפה, ראה לקמן חדר מח.
כו) בן הה"ק ר' משה יהודה לייב מסאסוב
נולד בעיר בראדי שנת תק"ה. נפטר ד' שבט תקס"ז, ומנו"כ בסאסוב.
מתורתו נדפס חי' הרמ"ל ג"ח (וויען תרפ"א). ועוד.
כז) בן[4] הג"מ יעקב מבראד
נפטר ז' ניסן שנת תקע"א.
מקודם שימש ברבנות בעיר פאריצק, ובסוף ימיו דר בסאסוב אצל בנו, והאריך ימים אחר פטירת בנו, וכשנפטר נטמן על ידו.
כח) בן[5] הג"מ יוסף יוסקא אב"ד פודקאמין
מח"ס אהל יוסף.
זוגתו מרת העניא בת הג"מ שמואל אב"ד טשארטקוב, ראה לקמן חדר מו.
כט) בן הג"מ ישראל אב"ד לאקאטש
מקודם אבד"ק זלאזיץ.
חיבורו: הלכה אדם מישראל.
זוגתו מרת מלכה, נפטרה שנת תקי"א, בת הג"מ אהרן אבד"ק טרעבוועלא, ראה לקמן חדר נג.
ל) בן הג"מ יעקב אב"ד הוסיאטין ולודמיר
זוגתו מרת ליפשא בת הג"מ גרשון כהנא, לקמן חדר לו.
לא) בן הג"מ אברהם אבלי אב"ד לודמיר והרובשוב
נפטר בערך שנת תס"א.
יחוס חותנו ראה לקמן חדר לד.
לב) בן הג"מ בנימין בונם ז"ק
לג) בן[6] הג"מ מאיר ז"ק אב"ד לבוב, הנ"ל מדור ב חדר קמו
*
הג"מ אברהם אבלי מהרובשוב (חדר לא) חתן
לד) הג"מ ישראל סוחווינר אב"ד דובנא ולוצק
לה) בן הג"מ זלמן
*
הג"מ יעקב מהוסיאטין (חדר ל) חתן
לו) הג"מ גרשון כהנא ראפפורט אב"ד בעלזא
לז) בן הג"מ נחמן כ"ץ ראפפורט מדובנא, הנ"ל מדור ב חדר רטו
*
הג"מ ישראל מלוקאטש (חדר מג) חתן
לח) הג"מ אהרן אב"ד טרעמבוועלי וזלאטשוב
חתן הג"מ מענדל מאפטא, ראה לקמן חדר מא.
לט) בן הנגיד הג"מ מענדיל יאמפלר מבראדי
מ) חתן הג"מ צבי הירש וילוטיש
*
הג"מ אהרן מזלאטשוב וטרעבוואלא (חדר לח) חתן
מא) הג"מ אהרן מנחם מענדל מאפטא, פרנס ועד ד' ארצות
נודע בשם ר' מעני פרנס.
מב) בן הג"מ יוסף יוסקא מלבוב אב"ד וואידיסלאב ושידלוב
מג) בן הג"מ נפתלי הירץ דיין בלבוב
נפטר זאת חנוכה שנת תכ"ט ומנו"כ בלבוב.
מד) בן הג"מ יהודה זעלקיל מזי"א אשכנזי, דיין בקראקא
זוגתו מרת אסתר בת הג"מ יואל סירקיש הב"ח, הנ"ל מדור ד חדר כז.
מה) בן הג"מ יצחק
*
הג"מ יוסף מפודקאמין (חדר כח) חתן
מו) הג"מ שמואל אב"ד טשארטקוב וזוואניץ ואב"ד גליל פאדאליע
מז) בן הג"מ משה אב"ד סאטנוב

[1]. יש שמפקפקים ביחוס זה ומביאים שלוש סיבות לזה, א) שעצם היחוס אינו מופיע בשום מקום קודם לזה, וגם מפני שבסו"ס מים רבים מביא יחוס המשפחה והמחבר הג"מ נתן נטע מקולביעל הי' בקשר מכתבים עם הרה"צ ר' אלימלך ווייסבלום מליזענסק, נינו של ר' אלימלך, וממנו קיבל פרטים רבים אודות המשפחה וכלל אותם בהמגילת יוחסין, ולמרות זאת אין שם כל ידיעה על יחוס אביו של הר"ר אלימלך, אבל לא שמענו ולא ראינו אינו ראיה. ב) דלפי היחוס הזה מן הדין הוא שהאחים הקדושים ישאו את שם משפחתם ליפשיץ שעל צאצאיה נמנו ואילו בפועל אנו רואים שכל משפחה מהם אימצה לה שם אחר, נכדי הר"ר אלימלך קראו לעצמם ווייסבלום, ונכדי הר"ר זושא אמצו לעצמם את השם אויערבאך, וגם זה אינו ראיה מכיון דכידוע הי' להר"ר אלימלך עוד אחיות ואולי הם אמצו לעצמם את השם ליפשיץ ואינו סתירה. ג) דלפי היחוס הזה הי' שם אבי ר' אליעזר ליפא אברהם, ואולם בנוסח המצבה שמובא בספר ברכת שלמה כתוב בו הר"ר אליעזר ליפא ב"ר משה, וצ"ע. אבל אפ"ל שאבי ר' אליעזר ליפא הי' ר' משה ואבי אביו הי' ר' אברהם, וקצת הוכחה יש לזה דידוע החתימה מהה"ק ר' זושא שחותם את עצמו משולם זיסל בן מוהר"ר אברהם, דכך הי' הסדר לחתום בדורות הקודמים ע"ש הסב שהי' איש חשוב ומפורסם וכדו' ולא ע"ש אביו, ועדיין צ"ב.
[2]. במכה"ע ביכורים (שנת תרכ"ד) מביא כי יום פטירת הט"ז הוא יום ד' ו' שבט שנת תכ"ז וטעות הוא כי יום ו' שבט בשנת תכ"ז חל ביום ב'.
[3]. במכתב מהה"ק ר' מאיר מפרעמישלאן מובא שמו ר' שמואל שמעלקא (ראה עשר עטרות מערכ"ז), אבל כידוע בין נכדיו הי' שמו רק יקותיאל שמעלקא, ואולי הי' שמו יקותיאל שמואל שמעלקא ואז אין סתירה ביניהם. ובנוסח מצבתו, בהחרוזים וכן בקריאת שמו, מובא רק יקותיאל שמעלקא.
[4]. ולא כמו שכתב בשם הגדולים החדש שהיה בן הג"מ יעקב מאיטינקא. וראה עשר צחצחות מער"ב, אות ב.
[5]. בשם הג"מ נחמיה מסאסוב. ויחוס זה למעב"ק משער ספרו אהל יוסף.
[6]. ויש שכתבו שהג"מ בנימיין ז"ק היה בן הג"מ מאיר ז"ק בן הג"מ שמואל שמעלקא ז"ק מאוסטרהא שהוא היה בן הג"מ מאיר ז"ק אב"ד לבוב הנ"ל.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה