יום שבת, 11 בינואר 2014

11. עץ יחוסין - האדמו"ר מפארציווא רבי נתן דוד רבינוביץ זצ"ל - המשך יחוס הה"ק מפארציווא מצד חותנו (ג)

היחוס מכאן ואילך הוא עפ"י ספר תולדות משפחת הורוויץ-דרעזדן
קיז) בן הג"מ פנחס הלוי איש הורוויץ מקראקא הנ"ל מדור ב חדר קכט
*
מהר"ם מטיקטין (חדר קיד) חתן
קיח) הג"מ אפרים זלמן קאצינעלבויגען
קיט) בן הג"מ שאול קאצינעלבויגען אב"ד בראד חלמא ופינטשוב
חתן הג"מ יעקב שור אב"ד לוצק (ספר ברודי, ח"ג), ראה לקמן חדר קכב.
קכ) בן הג"מ משה קאצינעלבויגען מחלמא
נפטר אחרי שנת ת"ג.
זוגתו מרת שרה בת הג"מ בנימין ביינוש פרנס קהלת פוזנא הנ"ל מדור ב חדר קלד (דע"ק).
קכא) בן הג"מ מאיר קאצינעלבויגען אב"ד בריסק, הנ"ל מדור ב חדר קח
*
הג"מ שאול קאצינעלבויגען מפינטשוב (חדר קיט) חתן
קכב) הג"מ יעקב שור אב"ד לוצק
מח"ס פלפולא חריפתא עמ"ס סנהדרין.
זוגתו בת הקצין הג"מ ישעיה, ראה לקמן חדר קכב.
קכג) בן הג"מ אפרים זלמן שור מבריסק ולובלין
בעל תבואות שור הראשון.
חתן הג"מ שאול וואהל הנ"ל מדור ב חדר קט.
קכד) בן הג"מ נפתלי צבי שור אב"ד בריסק ולובלין
נפטר ז' שבט שנת שמ"ז (שלהיו"ח).
נזכר כמה פעמים בתשובות הרמ"א (סי' לח, לט, מ, צה, קה, קיג). בין תלמידיו נמנה הב"ח (ראה ב"ח או"ח סימן קעד, תלד, תצו).
זוגתו מרת רבקה בת הג"מ ישראל ר"מ דלובלין ראה לקמן חדר קכח.
קכה) בן הג"מ משה אפרים זלמן שור
נפטר בשנת של"א.
זוגתו מרת חנה בת הג"מ נפתלי הירץ טריוויש הנ"ל מדור ב חדר קעג.
קכו) בן הג"מ חיים שור
קכז) מגזע רבינו יוסף בכור שור מבעלי התוספות
תלמיד רבינו תם ומגזע יוסף הצדיק הנקרא בכור שור.
*
הג"מ נפתלי צבי שור (חדר קכד) חתן
קכח) הג"מ ישראל ר"מ דלובלין
נפטר ר"ח כסלו שנ"ט ומנו"כ בלובלין (שלהיו"ח).
ראש ישיבה דלובלין בעת שהמהרש"ל היה אב"ד דשם.
נדפס ממנו תשובה בשו"ת הרמ"א סימן כד. עשה הגהות על המרדכי.
קכט) בן הג"מ שלום שכנא מלובלין
נפטר ר"ח כסלו שי"ט ומנו"כ בלובלין.
חיבוריו הם: סדר גיטין וחליצה, קונטרס פסקים בעניני קידושין.
יש שכתבו[1] שהיה חתן הג"מ צבי הירש אבד"ק לבוב.
קל) בן הג"מ יוסף יאסקי מהרובשוב
קלא) בן הג"מ שלום שכנא מלובלין
מגזע הג"מ שלום מנוישטאט אב"ד ווינא
*
הג"מ יעקב שור (חדר קכב) חתן
קלב) הקצין הג"מ ישעיה פו"מ בבריסק
קלג) בן הג"מ משה ליזר'ס פו"מ בבריסק הנ"ל מדור ב חדר רמא
*
הג"מ ישעיה הלוי הורוויץ מפודקאמין (חדר קיג) חתן
קלד) הג"מ חיים הלוי לאנדא אב"ד פודקאמין
ממייסדי הקלויז בעיר בראד.
חתן הג"מ יעקב באב"ד מבראדי, ראה לעיל חדר עה.
קלה) בן הג"מ אברהם הלוי לאנדא אב"ד אפטא
ממייסדי הקלויז בעיר בראד.
חתן הג"מ יעקב היילפרין אב"ד קרעשוב, ראה לקמן חדר קלז.
קלו) בן הג"מ צבי הירש הלוי לאנדא מאפטא הנ"ל חדר צא
*
הג"מ אברהם הלוי לאנדא מאפטא (חדר קלה) חתן
קלז) הג"מ יעקב היילפרין אב"ד קרעשוב
חתן הג"מ מרדכי מבריסק.
קלח) בן הג"מ אליעזר ליפמאן היילפרין אב"ד טארניגראד וטיקטין
חתן הג"מ יעקב שור בעל פלפולא חריפתא, ראה לעיל חדר קכב.
קלט) בן הג"מ יצחק אייזיק היילפרין אב"ד טיקטין
יש שכתבו (הר"י כהן צדק) שהיה חתן הג"מ מרדכי הי"ד בן רבינו בעל הטורי זהב חתן רבינו הב"ח.
קמ) בן הג"מ ליפמאן
*
יחוס החכם צבי
הג"מ אריה לייביש הלברשטאט (חדר ס) חתן
קמא) הג"מ דוד אשכנזי מטארניגראד
זוגתו מרת מרים רויזא בת הג"מ אביגדור הכהן אב"ד טארניגראד.
קמב) בן[2] הג"מ ישראל משולם זלמן אשכנזי אב"ד יאריטשוב
נפטר בפומארין ביום י"ד חשון תקל"ו (כה"ג).
קמג) בן הג"מ דוד אשכנזי אב"ד יאריטשוב
נפטר ביום י"ב לספירה כ"ז ניסן תקי"ז.
חתן הקצין הג"מ גרשון נתן מזאלקאווא, לקמן חדר קסח.
קמד) בן הג"מ צבי הירש אשכנזי אב"ד לבוב, בעל חכם צבי
נולד במעהרין בערך שנת ת'. נפטר בלבוב ביום ב' דר"ח אייר תע"ח.
בזוו"ר נשא מבנות קציני אופען, וכאשר בא העיר אופען במצור נפל כדור של אש לתוך ביתו והרג את אשתו ואת בתו והוא עצמו ניצל בנס, ואחר הרפתקאות מרובות בא למדינת אשכנז ושם נשא אשתו השניה.
כיהן כאב"ד קהילות אה"ו, ואחר כך בשנת ת"ע עבר לאמסטרדאם כאב"ד קהילת האשכנזים דשם, ובא למדינת פולין והתקבל לאב"ד בלבוב וזכה שם לכבוד גדול, בבואו ללבוב כיהן שם חצי שנה ואחר כך נפטר.
חיבר: שו"ת חכם צבי.
זוגתו בזוו"ש מרת שרה, נפטרה בלבוב ג' שבט שנת תע"ט ושם מנו"כ, בת הג"מ משולם זלמן מירליש אב"ד אה"ו, לקמן חדר קנג.
קמה) בן הג"מ יעקב אשכנזי ז"ק מווילנא
נתקבל כאב"ד בטריביש ובברודי ואחר כך מילא מקום חותנו באופען וקבע שם ישיבה גדולה. כאשר כבש קיסר אוסטריה את אופען נשבו הג"מ יעקב ואשתו והובאו אסורים לבערלין ושם נפדו, משם עלה לאה"ק ונפטר בירושלים בן ע"ג שנה (היעב"ץ במגילת ספר).
חתן הג"מ אפרים מווילנא, ראה לקמן חדר קמז.
קמו) בן הג"מ בנימין זאב וואלף ז"ק מווילנא
כן היה מנהגם לחתום שם משפחתם ז"ק, כי היו ז'רע ק'ודש מכמה דורות מגדולי חסידי אשכנז הקדמונים (הקדמה בשו"ת דבר משה מהדו"ת להג"מ משה תאומים אב"ד הארדענקא).
*
הג"מ יעקב ז"ק מווילנא (חדר קמה) חתן
קמז) הג"מ אפרים הכהן מווילנא
נולד בווילנא בשנת שע"ו. נפטר בצפת י"ג סיון תל"א (תל"ח).
מחיבוריו נדפסו שו"ת שער אפרים.
זוגתו מרת רחל, נפטרה בת ס"ו שנה שנת תמ"ה, בת הג"מ אליהו, ראה לקמן חדר קנ.
קמח) בן הג"מ יעקב הכהן
קמט) בן הג"מ אפרים פישל אב"ד בריסק וירושלים הנ"ל מדור ב חדר קלט
*
הג"מ אפרים הכהן מווילנא (חדר קמז) חתן
קנ) הג"מ אליהו
קנא) נכד הה"ק ר' אליהו בעל שם מחעלמא
אבד"ק חעלם. נזכר בשו"ת חכם צבי סימן צג. שם הגדולים מערכת גדולים ערך א, אות קסג.
תשובה ממנו נדפס בשו"ת ב"ח החדשות, סימן עז.
קנב) בן הג"מ אהרן יהודה
*
יחוס החכם צבי מצד חותנו
החכם צבי (חדר קמד) חתן
קנג) הג"מ משולם זלמן מירליש
נולד בערך שנת שפ"ג בעיר ווינא. נפטר באלטונא כ"ב כסליו תס"ז ומנו"כ שם.
כאשר גורשו היהודים מווינא בשנת ת"ל עבר לבערלין ומשם נתקבל כאב"ד לעיר מיץ, ואחר כך בשנת ת"מ נבחר לאב"ד ג' הקהילות אלטונא האמבורג וואנזבעק (אה"ו).
זוגתו בזיוו"ר היתה בת הה"ק המקובל ר' יעקב טעמירל'ש, בעל ספרא דצניעותא דיעקב.
בזוו"ש[3] נשא את מרת מרים בת הנגיד הג"מ נתן פריעדלאנד.
ובזוו"ג נשא את מרת גענענדיל בת הנגיד הג"מ ברוך קארפלש, פו"מ בגלוגא רבתי.
קנד) בן הג"מ יעקב דוד ניימארק מירליש פרנס ודיין בק"ק ווינא
נפטר כ"ח שבט שנת תכ"ח (לה"ב).
זוגתו מרת רעכלא, נפטרה כ"ח טבת תכ"ד, בת הג"מ יעקב קאפיל הלוי העליר מווינא, לקמן חדר קסג.
קנה) בן הג"מ נפתלי הירש ניימארק אב"ד פולדא
קנו) בן הג"מ יעקב קאפיל העליר וואלערשטיין
קנז) בן הג"מ אהרן העליר מעיר וואלערשטיין
חתן הג"מ משה הלוי העליר אב"ד וואלערשטיין, ראה לקמן חדר קנט.
קנח) בן הג"מ דוד
*
הג"מ אהרן העליר (חדר קנז) חתן
קנט) הג"מ משה הלוי העליר אב"ד וואלערשטיין
קס) בן הג"מ אברהם הלוי
קסא) מגזע רבינו נתן בעל הערוך
נולד ברומא שנת ד"א תשצ"ה. נפטר ברומא שנת תתס"ו.
ספרו הערוך נתפרסם כספר חשוב בעם ישראל.
זוגתו היתה בת ר' חננאל (גאון)[4].
קסב) בן רבינו יחיאל
*
הג"מ יעקב דוד ניימארק מירליש (חדר קנד) חתן
קסג) הג"מ יעקב קאפל הלוי העליר מווינא
חתן הג"מ משולם זלמן תאומים מווינא, ראה לקמן חדר קסו.
קסד) בן הג"מ אברהם הלוי העליר מפראג
קסה) בן הג"מ משה הלוי העליר אב"ד וואלערשטיין הנ"ל חדר קנט
*
הג"מ יעקב קאפיל מווינא (חדר קסג) חתן
קסו) הקצין הג"מ משולם זלמן תאומים מווינא
נפטר ה' אלול שפ"א.
חתן הג"מ יעקב פאהעליץ מגזע חסידי ווינא.
קסז) בן הג"מ אהרן משה תאומים מפראג הנ"ל מדור ב חדר צ
*
הג"מ דוד מיאריטשוב (חדר קמג) חתן
קסח) הקצין הג"מ גרשון נתן פו"מ זאלקאווא ומנהיג המדינה בגליל לבוב
נפטר ה' אייר תצ"ה.
נדפס ממנו חידושי תורה בספר פלפולא חריפתא על הש"ס.
קסט) בן הג"מ בצלאל מוכסן מזאלקווא
נפטר י"ט תשרי תכ"ז.
קע) בן הג"מ נתן הי"ד
נהרג על קידוש ה' במדינת ליטא.

[1]. ראה הערות לספר דעת קדושים לסימן תמ"ח.
[2]. על פי ספר שם ושארית לנפש חיה במספד מר. אולם ראה בספר כתבי הגאונים, וכן בספר לתולדות הקהילות בפולין (ערך פאדהייץ), שכתבו שהיה בן הג"מ שמואל אב"ד פאדהייץ חתן הג"מ ישראל משולם זלמן הנ"ל.
[3]. ולכאורה אשת החכם צבי היא מזיווג השני כמו רוב ילדיו, ראה מגילת יוחסין למשפחת שטערנהעלל (בארדיוב תרפ"ח), שנערכה על ידי הגרח"ד גראסס. וראה עוד לתולדות הקהילות בפולין (ע' 179).
[4]. ראה בסדר הדורות (ד"א תתס"ו) שמספקא לו איזה ר' חננאל זה, אי ר' חננאל גאון או ר' חננאל מרומי הנזכר בהגהת הרמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ה, וצ"ע.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה