יום שבת, 11 בינואר 2014

עץ יוחסין של האדמו"ר מפארציווא זצ"ל - תוכן ענינים

עץ יוחסין של האדמו"ר מפארציווא זצ"ל

מתוך עץ יוחסין שהודפס בספר "ואלה הדברים שנאמרו לדוד" - דברי תורתו של האדמו"ר מפארציווא זצ"ל על ידי נכדו הרב נתן דוד רבינוביץ Rabbi Dr. Nosson Dovid Rabinowich.

תוכן ענינים

1. עץ יוחסין - האדמו"ר מפארציווא רבי נתן דוד רבינוביץ זצ"ל - פתיחה


12. עץ יחוסין - האדמו"ר מפארציווא רבי נתן דוד רבינוביץ זצ"ל - המשך יחוס הה"ק מפארציווא מצד חותנו (ד)

יחוס הה"ק בעל דברי חיים מצד חותנו
הה"ק הדברי חיים (חדר נט) חתן
קעא) הג"מ ברוך תאומים פרענקל אב"ד לייפניק
נולד בשנת תק"ך, ונפטר ביום ז' תמוז שנת תקפ"ח ומנו"כ בלייפניק.
חיבוריו: ברוך טעם, שו"ת עטרת חכמים, מרגניתא דר"ב על התורה, ברוך שאמר על הש"ס, חידושי רבינו ברוך טעם על הש"ס, דרושי ברוך טעם, ועוד.
חתן (בזוו"ר) הג"מ יהודה פרנס מווישניצא, ראה לקמן חדר קעג.
בזוו"ש חתן הגרי"ל הלוי מליסא.
בזיווג שלישי חתן הה"ק ר' יהושע הלוי הורוויץ אב"ד טריביטש בן הה"ק ר' שמעלקא מניקלשבורג.
קעב) בן הג"מ יהושע יחזקאל פייבל תאומים אב"ד אוסטראווצא הנ"ל מדור ב חדר פג
*
הג"מ בעל ברוך טעם (חדר קעא) חתן
קעג) הג"מ יהודה ליב פרנס מווישניצא ומנהיג המדינה בגליל קראקא
קעד) בן הג"מ ברוך פרנס מווישניצא
קעה) חתן הג"מ יצחק סג"ל לאנדא הנ"ל חדר קלה
קעו) חתן הג"מ שמחה מנחם מיונה[1], רופא בעיר לבוב
קעז) בן הג"מ יוחנן ברוך מיונה מלבוב
נפטר י"ד סיון תכ"ט, ומנו"כ בלבוב.
קעח) בן הג"מ שמחה
מקובל יחוסם עד יונה הנביא בן אמתי.
*
יחוס הה"ק רבי ברוך מגארליץ מצד חותנו
הה"ק מגארליץ (חדר נח) חתן
קעט) הה"ק ר' יקותיאל יהודה טייטלבוים אב"ד סיגוט, בעל ייטב לב
נולד בשנת תקס"ח. נפטר ו' אלול שנת תרמ"ג ומנו"כ בסיגוט.
כיהן כאב"ד בקהילות סטראפקוב, אוהעל (כמ"מ זקינו), גארליץ, דראהביטש (כמ"מ אביו), ולאחרונה בעיר סיגוט ושם היה עד יום פטירתו.
חיבוריו: ייטב לב על התורה, ייטב פנים על מועדים, שו"ת אבני צדק, רב טוב על התורה, ייטב לב על מסכתות הש"ס.
זוגתו מרת רחל, נפטרה ב' תשרי תרי"ט, בת הג"מ משה דוד אשכנזי אב"ד טאלטשאווא, ראה לקמן חדר רלו.
קפ) בן הה"ק ר' אלעזר ניסן טייטלבוים מדראהביטש
נולד בשינאווא תמוז תקמ"ו או תקמ"ז. נפטר ח' תשרי תרט"ו.
בשנת תקצ"ד נתקבל כאב"ד סיגוט ומשם עבר לדראהביטש.
ד"ת נלקטו בספר זכרון אלעזר.
זוגתו מרת רוזא בלימא, נפטרה ג' לעשי"ת תרט"ז, היתה בקיאה בתנ"ך ומפרשיו ובאגדות הש"ס ועוד. בת הג"מ אהרן אב"ד חודרוב, ראה לקמן חדר ריז.
קפא) בן הה"ק רבי משה טייטלבוים מאוהעל
נולד בפרעמישלא בשנת תקי"ט. נפטר כ"ח תמוז שנת תר"א ומנו"כ באוהעל.
כיהן כאב"ד בשינאווא ואוהעל.
חיבוריו: ישמח משה על התורה ב"כ, על נביאים וכתובים, ה' מגילות, מועדים, שו"ת השיב משה, תהלים תפילה למשה.
זוגתו מרת חיה שרה, נפטרה ער"ח ניסן שנת ת"ר, בת הג"מ ניסן מפרעמיסלא, ראה לקמן חדר רו.
קפב) בן הג"מ צבי הירש שיף מזבארוב
נפטר שנת תקע"ד[2]. נזכר בישמח משה ריש פרשת ויקרא.
זוגתו מרת חנה (אחות הג"מ יהודה הלוי אבי הג"מ בעל דרישת ארי על אבן העזר).
קפג) בן הג"מ יצחק מסטאניסלאוו
זוגתו מרת דרעזיא בת הג"מ אלעזר מלבוב, ראה לקמן חדר קפט.
קפד) בן הג"מ אהרן זעליג מסטאניסלאוו
קפה) בן הג"מ מרדכי גימפל, פרנס ומנהיג בלבוב
קפו) בן הג"מ יעקב רעכיל'ס מלובלין
נפטר ח' טבת שנת תמ"ה.
קפז) חתן הג"מ שמואל רעכיל'ס מלובלין
קפח) נכד בעל מהר"ם לובלין, הנ"ל מדור ב חדר רט
*
הג"מ יצחק מסטאניסלאוו (חדר קפג) חתן
קפט) הג"מ אלעזר מלבוב
חתן הג"מ יצחק אב"ד רימנוב וראב"ד לבוב, ראה לקמן חדר קצא.
קצ) בן הג"מ אברהם ר' הירצק'ס, הנ"ל חדר מדור ד חדר לא
*
הג"מ אלעזר מלבוב (חדר קפט) חתן
קצא) הג"מ יצחק אב"ד רימנוב וראב"ד לבוב
חתן[3] רבינו המהרש"א, ראה לקמן חדר רא.
קצב) בן הג"מ שלמה סג"ל חריף מלבוב
נפטר בלבוב עש"ק כ"ו חשון שנת שצ"ח ושם מנו"כ.
מקודם אב"ד פולנאה, אחר כך כיהן כאב"ד בלבוב חוץ העיר בעת אשר כיהן שם הג"מ יהושע בעל מגיני שלמה כאב"ד בתוך העיר.
הניח אחריו כמה ספרים שלא נדפסו[4].
זוגתו מרת גיטל בת הג"מ יוסף כ"ץ בעל שארית יוסף, ראה לקמן חדר קצז.
קצג) בן הג"מ יצחק אברהם סג"ל מבית הלוי
[ויש מביאים שהוא בן הג"מ יצחק שרענציל].
קצד) נכד הג"מ יוסף אבן ווירגא
נפטר שנת ה"א ש"א.
בעמח"ס שארית יוסף על כללי התלמוד.
קצה) בן הג"מ שלמה אבן ווירגא
חכם ורופא, ממגורשי ספרד.
קצו) נכד הג"מ יהודה אבן ווירגא
נפטר ה"א ר"נ.
*
הג"מ שלמה חריף מלבוב (חדר קצב) חתן
קצז) הג"מ יוסף כ"ץ אב"ד קראקא, בעל שארית יוסף
נולד בערך שנת רע"א. נפטר ג' שבט שנת שנ"א, ומנו"כ בקראקא.
חיבוריו: שו"ת שארית יוסף, ביאורים לספר המרדכי על סדרי מועד ונזיקין, וביאורים על מקצת טור חו"מ.
זוגתו מרת שפרינצא, נפטרה בקראקא ד' טבת שנת של"ה ושם מנו"כ, בת הג"מ משה עבערליש מקראקא, ראה לקמן חדר קצט.
קצח) בן הג"מ מרדכי גרשון כ"ץ מקראקא, הנ"ל מדור ד חדר כב
*
הג"מ בעל שארית יוסף (חדר קצז) חתן
קצט) הקצין הג"מ משה עבערליש מקראקא
ר) בן הג"מ מנחם המכונה מן, מפראג
*
הג"מ יצחק מרימנוב (חדר קצא) חתן
רא) הג"מ שמואל אליעזר הלוי איידליש, בעל המהרש"א
נולד בערך שנת שכ"ה. נפטר ה' כסליו שצ"ב, ומנו"כ באוסטרהא.
כיהן כר"י בפוזנא וכאב"ד בחעלמא לובלין ובסוף ימיו באוסטרהא. נקרא איידליש ע"ש חמותו מרת אידל שהיתה עשירה גדולה בפוזנא.
חתן הג"מ משה אשכנזי היילפרין מבריסק, יחוסו ראה לקמן חדר רד.
רב) בן הג"מ יהודה הלוי
רג) מצאצאי רבינו יהודה החסיד, בעל ספר חסידים, הנ"ל מדור ב, חדר קפ
*
רבינו המהרש"א (חדר רא) חתן
רד) הג"מ משה אשכנזי היילפרין מבריסק
חיבר ספר זכרון משה.
זוגתו מרת איידל בת הג"מ משה ליפשיץ.
רה) בן הג"מ זבולון אליעזר היילפרין
מוצאו מן העיר היילברון אשר במדינת אשכנז. וע"ש עיר זו נקראו הוא ויוצאי חלציו בשם היילפרין.
מגזע רבינו אלחנן מבעלי התוספות, בן רבינו יצחק מבעל התוספות, מנכדי רבינו שמחה בעל מחזור וויטרי רש"י ועוד.
*
הה"ק בעל ישמח משה (חדר קפא) חתן
רו) הג"מ ניסן מפרעמישלא
רז) נכד הג"מ שמואל לאפטינער מבראדי[5]
חתן הג"מ משה, ראה לקמן חדר רט.
רח) בן הג"מ אלעזר מלבוב
ראה לעיל חדר קפט.
*
הג"מ שמואל לאפטינער (חדר רז) חתן
רט) הג"מ משה
רי) בן[6] הג"מ יהודה אריה ליב אב"ד בוסק
חיבורו: לב אריה על התורה חמשה מגילות והגדה של פסח.
ריא) בן הג"מ יושע האשקי אב"ד בוסק
ריב) בן הג"מ משה פו"מ דעיר לובלין
נפטר ז' חשון שנת שע"ה.
ריג) בן הג"מ יהושע דיין בקראקא
נזכר בשו"ת מהרש"ל סימן כא כ'דיין בקראקא'.
ריד) בן הג"מ משה יצחק בקראקא
רטו) בן הג"מ יהושע בהג"מ אברהם
דיין ונשיא בפוזנא.
נזכר בתרומת הדשן סימן מז, סט-עג, פז-צא. שו"ת מהר"י ווייל סימן קע. ועוד.
רטז) חתן הג"מ שמואל שור מפוזנא
מגזע רבינו יוסף בכור שור, ראה לעיל חדר קכז.
*
הה"ק ר' אלעזר ניסן מדראהביטש (חדר קפ) חתן
ריז) הג"מ אהרן שטערנקלאר אב"ד חודרוב
זוגתו בזוו"ר מרת פייגא, נפטרה בצעירותה בשנת תק"ס.
ריח) חתן הג"מ נחום פרנס וראש הקהל בדראהביטש
זוגתו היתה בת הג"מ מאיר אב"ד חירוב, ראה לקמן חדר רלד.
ריט) נכד הג"מ יקותיאל זלמן אב"ד דראהביטש
נפטר בדראהביטש י"ז מרחשון שנת תצ"א ושם מנו"כ.
מחידושיו: ראה ספר פתח האהל[7].
זוגתו בזוו"ר היתה בת הג"מ יצחק מזאלקאווא.
זוגתו בזוו"ש היתה בת הג"מ מרדכי גינצבורג אב"ד בריסק, ראה לקמן חדר רכח.
רכ) בן הג"מ יוסף הלוי אב"ד פרעמישלא
נפטר בפרעמישלא עש"ק א' דר"ח אייר שנת תס"ב ושם מנו"כ.
בתחילה היה ר"מ בלבוב בתוך העיר, ובשנת תנ"ד מילא את מקום חותנו בפרעמישלא. נזכר בכמה ספרים.
זוגתו מרת בלומא בת הג"מ ליב חסיד מלבוב, הנ"ל מדור ד חדר יג.
רכא) בן הג"מ משה פנחס חריף הלוי אב"ד פולנאה ולבוב
חתן הג"מ נטע הכהן אב"ד אוסטרהא, ראה לקמן חדר רכג.
רכב) בן הג"מ שלמה סג"ל חריף הנ"ל חדר קצב
*
הג"מ משה פנחס חריף מלבוב (חדר רכא) חתן
רכג) הג"מ נתן נטע הכהן אב"ד אוסטרהא
נפטר לפני שנת תי"ח.
חיבוריו: שו"ת דברי רננ"ה, וחידושים בכתב יד על סדר גיטין וחליצה.
רכד) בן הג"מ משה מרדכי כהנא
נפטר בלבוב כ"א תשרי שנת שצ"א ושם מנו"כ.
אב"ד ור"מ בערזאן, וכן ראש ישיבה בלבוב.
זוגתו היתה בת הג"מ מאיר אב"ד לובלין, הנ"ל מדור ב חדר רט.
רכה) בן הג"מ נתן נטע הכהן
נפטר בלבוב כ"ה כסלו שנת של"ב ושם מנו"כ.
אב"ד בערזאן וראש ישיבה בלבוב.
רכו) בן הג"מ אליהו כ"ץ כהנא
רכז) בן הג"מ אריה לייב מייזליש מלודמיר, הנקרא רבי ליב חסיד
הנ"ל מדור ד חדר יג.
*
הג"מ יקותיאל זלמן הלוי אב"ד דראהביטש (חדר ריט) חתן
רכח) הג"מ מרדכי גינצבורג אב"ד בריסק
נפטר ח' אב שנת תמ"ט.
חיבוריו: שו"ת וחידושים על שולחן ערוך (בכתב יד).
זוגתו היתה בת הג"מ יצחק מזאלקאווא.
רכט) בן הג"מ בנימין זאב וואלף גינזבורג אב"ד מיץ
נפטר שנת ת"ב.
זוגתו היתה בת הג"מ מרדכי יפה בעל הלבושים, הנ"ל חדר נא.
רל) בן הג"מ יעקב אולמא גינזבורג אב"ד פרידבורג
נפטר בערך שנת שע"ו.
זוגתו מרת שרה בת דודו, אחי אביו, הג"מ אליעזר גינזבורג, לקמן חדר רלג.
רלא) בן הג"מ אשר אהרן (המכונה לעמלין) אולמא גינזבורג מפרידלאנד
רלב) בן הג"מ שמעון אולמא גינזבורג
הנ"ל חדר קח.
*
הג"מ יעקב אולמא גינזבורג אב"ד פרידבורג (חדר רל) חתן
רלג) הג"מ אליעזר גינזבורג אב"ד פרידלאנד
בן הג"מ שמעון הנ"ל חדר רלב.
זוגתו היתה בת רבינו הרמ"א, הנ"ל מדור ד חדר יט.
*
הג"מ נחום מדראהביטש (חדר ריח) חתן
רלד) הג"מ מאיר אב"ד חירוב
רלה) בן[8] הג"מ אברהם אב"ד טיטשין
מגזע רבותינו התויו"ט, הטורי זהב, השארית יוסף.
*
יחוס הה"ק בעל ייטב לב מצד חותנו
הה"ק הייטב לב (חדר קעט) חתן
רלו) הג"מ משה דוד אשכנזי אב"ד טאלטשאווא
נולד בראזדול שנת תקל"ד. נפטר י"ח תמוז שנת תרט"ז ומנו"כ בצפת.
חיבוריו: תולדות אדם על סוגיות הש"ס, באר שבע דרשות על התורה.
רלז) בן הג"מ אשר אנשיל אשכנזי אב"ד ראזדול ומ"מ בלבוב
נפטר בלבוב כ"ו חשון שנת תקנ"ד ושם מנו"כ.
רלח) בן הג"מ משה אשכנזי מו"צ ור"מ לבוב
מכאן ואילך על פי מגילת יוחסין אשר בריש ספר שו"ת מהר"י אשכנזי
רלט) בן הג"מ מרדכי סג"ל ראש מדינה מטיסמניץ
זוגתו מרת מרים בת הג"מ שמואל ב"ר אברהם מטיסמניץ, ראה לקמן חדר רמה.
רמ) בן הג"מ משה סג"ל אב"ד טורבין
רמא) בן הג"מ שמואל אב"ד פודהייץ
נכד הג"מ שלום שכנא אב"ד ווינא, הנ"ל חדר רמג.
זוגתו מרת מרים רויזא[9] בת הג"מ משולם זלמן אשכנזי הנ"ל חדר קמב.
רמב) בן הג"מ יוסף יוסקא אב"ד פודקאמין, הנ"ל חדר כח
*
הג"מ שמואל אב"ד פודהייץ (חדר רמא) נכד[10]
רמג) הג"מ שלום שכנא אב"ד ווינא
רמד) נכד הג"מ שלום שכנא אב"ד לובלין, הנ"ל חדר קכט
*
הג"מ מרדכי ראש מדינה מטיסמניץ (חדר רלט) חתן
רמה) הנגיד הג"מ שמואל מטיסמניץ
זוגתו מרת איידל בת הג"מ משה דיין מקראקא, ראה לקמן חדר רמז.
נכד מצד אמה להג"מ מרדכי יאלעס מקראקא, הנ"ל חדר עט (מעלות היוחסין).
רמו) בן הג"מ אברהם ראש מדינה מטיסמניץ
*
הג"מ שמואל מטיסמניץ (חדר רמה) חתן
רמז) הג"מ משה דיין מקראקא
נפטר בקראקא כ"ח אייר שנת תמ"ח ושם מנו"כ (כלילת יופי).
זוגתו מרת חוה, נפטרה י"ט תמוז שנת תמ"ב, בת הג"מ מרדכי ח"ר, יחוסו ראה לקמן חדר רמט.
רמח) בן הג"מ יהושע חריף אב"ד קראקא, בעל מגיני שלמה
הנ"ל מדר ב חדר קצו.
*
הג"מ משה דיין מקראקא (חדר רמז) חתן
רמט) הג"מ מרדכי ח"ר פו"מ בקראקא
נפטר א' דר"ח חשוון שנת תכ"ב.
זוגתו מרת אסתר, נפטרה י"ט אב שנת שצ"א, בת הג"מ משה סג"ל, לקמן חדר רנד.
רנ) בן הג"מ אליעזר מוינא
רנא) בן הג"מ יצחק מוינא
רנב) בן הקדוש הג"מ יחיאל
רנג) בן הג"מ אליהו חלפן הרופא, דיין בווינא
*
הג"מ מרדכי ח"ר (חדר רמט) חתן
רנד) הג"מ משה סג"ל ח"ר מקראקא
נפטר בקראקא י"ד כסלו שנת תי"ג.
זוגתו מרת פריידיל, נפטרה י"ג טבת שנת שצ"ו, בת הג"מ דוד ח'יים ר'ייזליש, ועל שמו נקראו צאצאיו בשם ח"ר (חיים רייזליש).
רנה) בן הג"מ שמואל סג"ל

[1]. היינו מצאצאי יונה הנביא.
[2]. ראה חתימת בנו בשו"ת השיב משה (סימן עג) בתשובה משנת תקע"ד (ראה שו"ת חתם סופר חאה"ע ח"ב, סימן יז), וחותם עצמו בשם אביו בהוספת תיבת 'הכ"מ'.
[3]. ראה טיב גיטין שמות אנשים אות מ, סק"ל. שמות נשים אות ח, סק"ד.
[4]. נזכר בספר טיב גיטין שער אנשים אות מ, סק"ל. שמות נשים אות ח, סק"ד.
[5]. ראה אבות עטרה לבנים, אותות לבית אבות.
[6]. כל היחוס מכאן ואילך ראה קובץ הפלס, שנה ב.
[7]. להג"מ אברהם בהג"מ יהודה ליב מק"ק פרעמישלא, זולצבאך, תנ"א.
[8]. כן הוא על פי הקדמה לספר מלל לאברהם להג"מ אברהם וויינבערגער, מונקאטש תרע"ג. אבל ראה בספר לה"ב ע' 522 שהיה הג"מ מאיר אב"ד חירוב אח הג"מ אברהם אב"ד טיטשין.
[9]. ובזיווגה השניה נישאת להה"ק בעל נועם מגדים.
[10]. ראה ספר מעלות היוחסין, ושם איתא נכד ממש.

11. עץ יחוסין - האדמו"ר מפארציווא רבי נתן דוד רבינוביץ זצ"ל - המשך יחוס הה"ק מפארציווא מצד חותנו (ג)

היחוס מכאן ואילך הוא עפ"י ספר תולדות משפחת הורוויץ-דרעזדן
קיז) בן הג"מ פנחס הלוי איש הורוויץ מקראקא הנ"ל מדור ב חדר קכט
*
מהר"ם מטיקטין (חדר קיד) חתן
קיח) הג"מ אפרים זלמן קאצינעלבויגען
קיט) בן הג"מ שאול קאצינעלבויגען אב"ד בראד חלמא ופינטשוב
חתן הג"מ יעקב שור אב"ד לוצק (ספר ברודי, ח"ג), ראה לקמן חדר קכב.
קכ) בן הג"מ משה קאצינעלבויגען מחלמא
נפטר אחרי שנת ת"ג.
זוגתו מרת שרה בת הג"מ בנימין ביינוש פרנס קהלת פוזנא הנ"ל מדור ב חדר קלד (דע"ק).
קכא) בן הג"מ מאיר קאצינעלבויגען אב"ד בריסק, הנ"ל מדור ב חדר קח
*
הג"מ שאול קאצינעלבויגען מפינטשוב (חדר קיט) חתן
קכב) הג"מ יעקב שור אב"ד לוצק
מח"ס פלפולא חריפתא עמ"ס סנהדרין.
זוגתו בת הקצין הג"מ ישעיה, ראה לקמן חדר קכב.
קכג) בן הג"מ אפרים זלמן שור מבריסק ולובלין
בעל תבואות שור הראשון.
חתן הג"מ שאול וואהל הנ"ל מדור ב חדר קט.
קכד) בן הג"מ נפתלי צבי שור אב"ד בריסק ולובלין
נפטר ז' שבט שנת שמ"ז (שלהיו"ח).
נזכר כמה פעמים בתשובות הרמ"א (סי' לח, לט, מ, צה, קה, קיג). בין תלמידיו נמנה הב"ח (ראה ב"ח או"ח סימן קעד, תלד, תצו).
זוגתו מרת רבקה בת הג"מ ישראל ר"מ דלובלין ראה לקמן חדר קכח.
קכה) בן הג"מ משה אפרים זלמן שור
נפטר בשנת של"א.
זוגתו מרת חנה בת הג"מ נפתלי הירץ טריוויש הנ"ל מדור ב חדר קעג.
קכו) בן הג"מ חיים שור
קכז) מגזע רבינו יוסף בכור שור מבעלי התוספות
תלמיד רבינו תם ומגזע יוסף הצדיק הנקרא בכור שור.
*
הג"מ נפתלי צבי שור (חדר קכד) חתן
קכח) הג"מ ישראל ר"מ דלובלין
נפטר ר"ח כסלו שנ"ט ומנו"כ בלובלין (שלהיו"ח).
ראש ישיבה דלובלין בעת שהמהרש"ל היה אב"ד דשם.
נדפס ממנו תשובה בשו"ת הרמ"א סימן כד. עשה הגהות על המרדכי.
קכט) בן הג"מ שלום שכנא מלובלין
נפטר ר"ח כסלו שי"ט ומנו"כ בלובלין.
חיבוריו הם: סדר גיטין וחליצה, קונטרס פסקים בעניני קידושין.
יש שכתבו[1] שהיה חתן הג"מ צבי הירש אבד"ק לבוב.
קל) בן הג"מ יוסף יאסקי מהרובשוב
קלא) בן הג"מ שלום שכנא מלובלין
מגזע הג"מ שלום מנוישטאט אב"ד ווינא
*
הג"מ יעקב שור (חדר קכב) חתן
קלב) הקצין הג"מ ישעיה פו"מ בבריסק
קלג) בן הג"מ משה ליזר'ס פו"מ בבריסק הנ"ל מדור ב חדר רמא
*
הג"מ ישעיה הלוי הורוויץ מפודקאמין (חדר קיג) חתן
קלד) הג"מ חיים הלוי לאנדא אב"ד פודקאמין
ממייסדי הקלויז בעיר בראד.
חתן הג"מ יעקב באב"ד מבראדי, ראה לעיל חדר עה.
קלה) בן הג"מ אברהם הלוי לאנדא אב"ד אפטא
ממייסדי הקלויז בעיר בראד.
חתן הג"מ יעקב היילפרין אב"ד קרעשוב, ראה לקמן חדר קלז.
קלו) בן הג"מ צבי הירש הלוי לאנדא מאפטא הנ"ל חדר צא
*
הג"מ אברהם הלוי לאנדא מאפטא (חדר קלה) חתן
קלז) הג"מ יעקב היילפרין אב"ד קרעשוב
חתן הג"מ מרדכי מבריסק.
קלח) בן הג"מ אליעזר ליפמאן היילפרין אב"ד טארניגראד וטיקטין
חתן הג"מ יעקב שור בעל פלפולא חריפתא, ראה לעיל חדר קכב.
קלט) בן הג"מ יצחק אייזיק היילפרין אב"ד טיקטין
יש שכתבו (הר"י כהן צדק) שהיה חתן הג"מ מרדכי הי"ד בן רבינו בעל הטורי זהב חתן רבינו הב"ח.
קמ) בן הג"מ ליפמאן
*
יחוס החכם צבי
הג"מ אריה לייביש הלברשטאט (חדר ס) חתן
קמא) הג"מ דוד אשכנזי מטארניגראד
זוגתו מרת מרים רויזא בת הג"מ אביגדור הכהן אב"ד טארניגראד.
קמב) בן[2] הג"מ ישראל משולם זלמן אשכנזי אב"ד יאריטשוב
נפטר בפומארין ביום י"ד חשון תקל"ו (כה"ג).
קמג) בן הג"מ דוד אשכנזי אב"ד יאריטשוב
נפטר ביום י"ב לספירה כ"ז ניסן תקי"ז.
חתן הקצין הג"מ גרשון נתן מזאלקאווא, לקמן חדר קסח.
קמד) בן הג"מ צבי הירש אשכנזי אב"ד לבוב, בעל חכם צבי
נולד במעהרין בערך שנת ת'. נפטר בלבוב ביום ב' דר"ח אייר תע"ח.
בזוו"ר נשא מבנות קציני אופען, וכאשר בא העיר אופען במצור נפל כדור של אש לתוך ביתו והרג את אשתו ואת בתו והוא עצמו ניצל בנס, ואחר הרפתקאות מרובות בא למדינת אשכנז ושם נשא אשתו השניה.
כיהן כאב"ד קהילות אה"ו, ואחר כך בשנת ת"ע עבר לאמסטרדאם כאב"ד קהילת האשכנזים דשם, ובא למדינת פולין והתקבל לאב"ד בלבוב וזכה שם לכבוד גדול, בבואו ללבוב כיהן שם חצי שנה ואחר כך נפטר.
חיבר: שו"ת חכם צבי.
זוגתו בזוו"ש מרת שרה, נפטרה בלבוב ג' שבט שנת תע"ט ושם מנו"כ, בת הג"מ משולם זלמן מירליש אב"ד אה"ו, לקמן חדר קנג.
קמה) בן הג"מ יעקב אשכנזי ז"ק מווילנא
נתקבל כאב"ד בטריביש ובברודי ואחר כך מילא מקום חותנו באופען וקבע שם ישיבה גדולה. כאשר כבש קיסר אוסטריה את אופען נשבו הג"מ יעקב ואשתו והובאו אסורים לבערלין ושם נפדו, משם עלה לאה"ק ונפטר בירושלים בן ע"ג שנה (היעב"ץ במגילת ספר).
חתן הג"מ אפרים מווילנא, ראה לקמן חדר קמז.
קמו) בן הג"מ בנימין זאב וואלף ז"ק מווילנא
כן היה מנהגם לחתום שם משפחתם ז"ק, כי היו ז'רע ק'ודש מכמה דורות מגדולי חסידי אשכנז הקדמונים (הקדמה בשו"ת דבר משה מהדו"ת להג"מ משה תאומים אב"ד הארדענקא).
*
הג"מ יעקב ז"ק מווילנא (חדר קמה) חתן
קמז) הג"מ אפרים הכהן מווילנא
נולד בווילנא בשנת שע"ו. נפטר בצפת י"ג סיון תל"א (תל"ח).
מחיבוריו נדפסו שו"ת שער אפרים.
זוגתו מרת רחל, נפטרה בת ס"ו שנה שנת תמ"ה, בת הג"מ אליהו, ראה לקמן חדר קנ.
קמח) בן הג"מ יעקב הכהן
קמט) בן הג"מ אפרים פישל אב"ד בריסק וירושלים הנ"ל מדור ב חדר קלט
*
הג"מ אפרים הכהן מווילנא (חדר קמז) חתן
קנ) הג"מ אליהו
קנא) נכד הה"ק ר' אליהו בעל שם מחעלמא
אבד"ק חעלם. נזכר בשו"ת חכם צבי סימן צג. שם הגדולים מערכת גדולים ערך א, אות קסג.
תשובה ממנו נדפס בשו"ת ב"ח החדשות, סימן עז.
קנב) בן הג"מ אהרן יהודה
*
יחוס החכם צבי מצד חותנו
החכם צבי (חדר קמד) חתן
קנג) הג"מ משולם זלמן מירליש
נולד בערך שנת שפ"ג בעיר ווינא. נפטר באלטונא כ"ב כסליו תס"ז ומנו"כ שם.
כאשר גורשו היהודים מווינא בשנת ת"ל עבר לבערלין ומשם נתקבל כאב"ד לעיר מיץ, ואחר כך בשנת ת"מ נבחר לאב"ד ג' הקהילות אלטונא האמבורג וואנזבעק (אה"ו).
זוגתו בזיוו"ר היתה בת הה"ק המקובל ר' יעקב טעמירל'ש, בעל ספרא דצניעותא דיעקב.
בזוו"ש[3] נשא את מרת מרים בת הנגיד הג"מ נתן פריעדלאנד.
ובזוו"ג נשא את מרת גענענדיל בת הנגיד הג"מ ברוך קארפלש, פו"מ בגלוגא רבתי.
קנד) בן הג"מ יעקב דוד ניימארק מירליש פרנס ודיין בק"ק ווינא
נפטר כ"ח שבט שנת תכ"ח (לה"ב).
זוגתו מרת רעכלא, נפטרה כ"ח טבת תכ"ד, בת הג"מ יעקב קאפיל הלוי העליר מווינא, לקמן חדר קסג.
קנה) בן הג"מ נפתלי הירש ניימארק אב"ד פולדא
קנו) בן הג"מ יעקב קאפיל העליר וואלערשטיין
קנז) בן הג"מ אהרן העליר מעיר וואלערשטיין
חתן הג"מ משה הלוי העליר אב"ד וואלערשטיין, ראה לקמן חדר קנט.
קנח) בן הג"מ דוד
*
הג"מ אהרן העליר (חדר קנז) חתן
קנט) הג"מ משה הלוי העליר אב"ד וואלערשטיין
קס) בן הג"מ אברהם הלוי
קסא) מגזע רבינו נתן בעל הערוך
נולד ברומא שנת ד"א תשצ"ה. נפטר ברומא שנת תתס"ו.
ספרו הערוך נתפרסם כספר חשוב בעם ישראל.
זוגתו היתה בת ר' חננאל (גאון)[4].
קסב) בן רבינו יחיאל
*
הג"מ יעקב דוד ניימארק מירליש (חדר קנד) חתן
קסג) הג"מ יעקב קאפל הלוי העליר מווינא
חתן הג"מ משולם זלמן תאומים מווינא, ראה לקמן חדר קסו.
קסד) בן הג"מ אברהם הלוי העליר מפראג
קסה) בן הג"מ משה הלוי העליר אב"ד וואלערשטיין הנ"ל חדר קנט
*
הג"מ יעקב קאפיל מווינא (חדר קסג) חתן
קסו) הקצין הג"מ משולם זלמן תאומים מווינא
נפטר ה' אלול שפ"א.
חתן הג"מ יעקב פאהעליץ מגזע חסידי ווינא.
קסז) בן הג"מ אהרן משה תאומים מפראג הנ"ל מדור ב חדר צ
*
הג"מ דוד מיאריטשוב (חדר קמג) חתן
קסח) הקצין הג"מ גרשון נתן פו"מ זאלקאווא ומנהיג המדינה בגליל לבוב
נפטר ה' אייר תצ"ה.
נדפס ממנו חידושי תורה בספר פלפולא חריפתא על הש"ס.
קסט) בן הג"מ בצלאל מוכסן מזאלקווא
נפטר י"ט תשרי תכ"ז.
קע) בן הג"מ נתן הי"ד
נהרג על קידוש ה' במדינת ליטא.

[1]. ראה הערות לספר דעת קדושים לסימן תמ"ח.
[2]. על פי ספר שם ושארית לנפש חיה במספד מר. אולם ראה בספר כתבי הגאונים, וכן בספר לתולדות הקהילות בפולין (ערך פאדהייץ), שכתבו שהיה בן הג"מ שמואל אב"ד פאדהייץ חתן הג"מ ישראל משולם זלמן הנ"ל.
[3]. ולכאורה אשת החכם צבי היא מזיווג השני כמו רוב ילדיו, ראה מגילת יוחסין למשפחת שטערנהעלל (בארדיוב תרפ"ח), שנערכה על ידי הגרח"ד גראסס. וראה עוד לתולדות הקהילות בפולין (ע' 179).
[4]. ראה בסדר הדורות (ד"א תתס"ו) שמספקא לו איזה ר' חננאל זה, אי ר' חננאל גאון או ר' חננאל מרומי הנזכר בהגהת הרמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ה, וצ"ע.