יום שבת, 21 בדצמבר 2013

3. עץ יחוסין - האדמו"ר מפארציווא רבי נתן דוד רבינוביץ זצ"ל - יחוס הה"ק רבי ירחמיאל מפרשיסחא מצד חותנו

מתוך עץ יחוסין שהודפס בספר "ואלה הדברים שנאמרו לדוד" - דברי תורתו של האדמו"ר מפארציווא זצ"ל על ידי נכדו הרב נתן דוד רבינוביץ Rabbi Dr. Nosson Dovid Rabinowich.

מדור ב
יחוס הה"ק רבי ירחמיאל מפרשיסחא מצד חותנו


א) הה"ק ר' נתן דוד מפארציווא
ב) בן הה"ק ר' יצחק יעקב מביאלא
ג) בן הה"ק ר' נתן דוד משידלאווצי
ד) בן הה"ק ר' ירחמיאל מפרשיסחא
ה) חתן הג"מ דובער רוקח אב"ד שדה לבן
נולד יום ה' יא חשון שנת תקמ"ז. נפטר לערך שנת תק"ץ (לה"ב).
ראה צוואתו הנדפס בספר יכבד אב (אות רכג).
זוגתו מרת שרה בת הג"מ יהושע פייבל פרענקל תאומים מאוסטראווצא, יחוסו ראה לקמן חדר פד.
ו) בן הג"מ מאיר רוקח אב"ד קראשניק
ברשימות הר"ב איתא שהיה חתן הג"מ שמואל הלוי הורוויץ שהיה בן הג"מ יצחק הלוי הורוויץ אב"ד אה"ו הנודע בשם ר' איציקל האמבורגער (חתן הג"מ יעקב באב"ד, מדור ה חדר עה), בן הג"מ יעקב יוקל הלוי אב"ד בראדי (חתן הג"מ יהושע העשל מטארלא נכד ר"ר העשל, מדור ב חדר רכא), בן הג"מ מהר"ם מטיקטין הנזכר לקמן מדור ה, חדר קיד.
ז) בן הג"מ שמואל שמעלקא רוקח רב דחייטים בבראדי
נפטר ט"ו ניסן תקנ"ג.
זוגתו מרת וויטל בת הג"מ ישראל מבראדי, לקמן חדר מז.
ח) בן הג"מ משה רוקח אב"ד זלאטשוב
נפטר ב' כסליו תקי"ד ומנו"כ בבראדי.
זוגתו (בזוו"ר) מרת איידל בת הגאון בעל סמיכת חכמים, חדר כו.
זוגתו בזוו"ש מרת לאה[1] בת הגאון החכם צבי, נפטרה ג' אדר תקמ"ו (תקמ"ה).
ט) בן הג"מ אלעזר רוקח אב"ד בראד ואמסטרדאם בעל מעשי רוקח
נולד בשנת תכ"ה. נפטר *
זוגתו מרת חוה בת הג"מ נפתלי הירץ מצויזמיר, ראה לקמן חדר כג.
י) בן הג"מ שמואל שמעלקא מרגליות מליסקא, אב"ד עלקוש
חתן הג"מ משה דיין מקראקא, הנ"ל חדר ה מדור רמז.
יא) בן הג"מ מרדכי מרגליות
יש המשערים שהוא חתן הקצין הג"מ קאפל מקראטשין בן הג"מ מענדל מפרעמישלא הנ"ל.
יב) מבני בניו של הג"מ אלעזר מגרמייזא, בעל הרוקח
חתן רבינו אליעזר הכהן ש"ץ, בן רבינו יעקב.
יג) בן רבינו יהודה אב"ד מאגענצא, הריב"ק
חתן רבינו יהודה מאשפירא, ראה לקמן חדר כא.
יד) בן רבנא קלונימוס
טו) בן רבנא משה
טז) בן רבנא יהודה
יז) בן רבנא קלונימוס
יח) בן רבנא משה
יט) בן רבנא קלונימוס
כ) בן רבנא יהודה
*
הריב"ק (חדר יג) חתן
כא) רבינו יהודה מאשפירא
כב) בן רבינו קלונימוס הזקן הנ"ל חדר קצא
*
הג"מ בעל מעשי רוקח (חדר ט) חתן
כג) הג"מ נפתלי הירץ מצויזמיר
חתן דודו הג"מ משה דיין מקראקא, הנ"ל מדור ה חדר רמז.
כד) בן הג"מ אברהם
כה) בן הג"מ יהושע חריף אב"ד קראקא, בעל מגיני שלמה, חדר קצו
*
הג"מ משה רוקח מזלאטשוב (חדר ח) חתן
כו) הג"מ נפתלי כ"ץ, בעל סמיכת חכמים
נולד באוסטרהא בשנת ת"כ. נפטר כ"ד טבת[2] תע"ט ומנו"כ בקושטא.
כיהן כאב"ד סטעפן וכר"י באוסטרהא, וכשנפטר חותנו בשנת תמ"ז נתקבל להיות ממלא מקומו כאב"ד אוסטרהא, ובשנת תמ"ט[3] נתקבל להיות אב"ד פוזנא. משם נבחר בשנת תס"ד להיות אב"ד פראנקפורט דמיין, ושם ישב עד כ"ד טבת שנת תע"א שאז הוכרח לצאת את העיר מפני שריפה גדולה שפרצה מביתו ונשרפה העיר, ואז חזר לאוסטרהא וכיהן שם שוב כאב"ד עד אשר עזבה בשנת תע"ו בכדי לעלות לארץ ישראל. כן נתקבל אז כנשיא ארץ ישראל בצפת (מל"א), אך כאשר הגיע לעיר קושטא נפטר, ושם חלקת מחוקק ספון.
חיבוריו: ברכת ה' הכולל ג"ח: ח"א סמיכת חכמים על סמיכות המסכתות, ח"ב קדושה וברכה חידושי מסכת ברכות, ח"ג משך הזרע חידושי מסכתות זרעים (כת"י). שער נפתלי תפילות ובקשות דרך שיר, וכן שירות וזמירות לסיום התורה והנ"ך. בית רחל תפילות ובקשות. שער ההכנה וידויים ותפילות לחולה. שו"ת ים כנרת (נדפס בסו"ס פירות גינוסר). את מוספיהן חידושים על כל אתין שבתורה (כת"י, נזכר בספרו קדושה וברכה). מגיד נפלאות ה' על הגש"פ (כת"י). כתבים בקבלה מעשית ועיונית (מל"א ע' סח). צוואת ר' נפתלי והוא הצוואה שציוה לבניו ולאשתו. ועוד שו"ת שהובאו בספרי זמנו.
זוגתו מרת אסתר שיינדיל בת הג"מ שמואל שמעלקא ז"ק אב"ד אוסטרהא, ראה לקמן חדר קמה.
כז) בן הג"מ יצחק כ"ץ אב"ד סטעפן
נולד בשנת שס"ח, ונפטר בשנת ת"ל ומנו"כ בעיר לובלין.
זוגתו הרבנית מרת איידל בת הג"מ מנחם מענדל שטענגן – מרגליות, יחוסו ראה לקמן חדר לו.
כח) בן הג"מ נפתלי כ"ץ (הראשון) אב"ד לובלין
נפטר ה' תשרי ת"י ומנו"כ בעיר לובלין.
בימי עלומיו דרשן בפראג עיר מולדתו, ואח"כ כיהן כאב"ד בקהילות פרוסטיץ ניקלשבורג פינסק ולובלין, הי' לו כתב יוחסין עד עלי הכהן.
חיבורו: שו"ת פירות גינוסר.
בזוו"ר היה חתן הג"מ ישעיה ב"ר יצחק ליבר'לש המכונה נשיא ישראל ודיין בפראג.
ובזוו"ש נשא את מרת דינה בת הג"מ יהודה קאצינעלנבויגן, לקמן חדר מה.
כט) בן הג"מ יצחק כ"ץ (הראשון) מפראג
נפטר י"ב סיון שפ"ד ומנו"כ בפראג.
אב"ד בקהילות ווינא וניקלשבורג ואח"כ עבר לפראג והי' שם פרנס וראב"ד.
חיבורו: מהר"י כהן על מדרש שוח"ט. מבין הספרים שצורף בהן הגהותיו הם: חתן דמים עה"ת, ספר החיים לר"ח ב"ר בצלאל אחי המהר"ל. כן כתב פי' סדרי בראשית גימטריאות ע"ד הקבלה על תיבת בראשית ולא נדפס.
זוגתו[4] מרת פייגלא בת רבינו המהר"ל מפראג, ראה לקמן חדר לג.
ל) בן הקצין הג"מ שמשון כ"ץ מפראג
לא) בן הקצין הג"מ גרשום כ"ץ פו"מ מפראג
בניו אחריו נקראו על שמו בשם משפחת הגרשוני (תמה"ד).
לב) בן הג"מ עקיבא כ"ץ הנשיא מאובן
*
הג"מ יצחק כ"ץ הראשון (חדר כט) חתן
לג) הג"מ יהודה ליוואי אב"ד פראג, המהר"ל מפראג
נולד בפוזנא בשעת רע"ב. נפטר ח"י אלול שנת שס"ט ומנו"כ בפראג.
היה אב"ד וראש ישיבה על כל מדינת מעהרן כמו כ' שנה, ואח"כ בשנת של"ג היה ר"מ בפראג וכן נתקבל כר"י בבית מדרשו של הנגיד ר' מרדכי מייזל, וכיהן שם כי"א שנים. בשנת שמ"ד עבר לפוזנא, ולאחר ג' שנים ומחצה חזר לעיר פראג. ובשנת שנ"ב חזר שנית לעיר פוזנא כי נתקבל שם כר"י וכאב"ד על כל גלילות פולין גדול, אבל לא האריך ימים שם ובשנת שנ"ז הלך לקראקא להיות ר"מ, ומשם הלך שוב לעיר פראג ומלך בראש מורים יותר מי' שנים עד יום פטירתו (תוה"פ).
ספריו הנדפסים הם: גור ארי' עמ"ס שבת עירובין פסחים. גור ארי' ביאור על פירש"י עה"ת. אור חדש על מגילת אסתר, ובסופו נר מצוה על חנוכה. באר הגולה על אגדות הש"ס התמוהות. גבורות ה' על הגדה של פסח. דרך חיים על פרקי אבות. דרוש מהר"ל מפראג שדרש בפוזנא בשבועות שנת שנ"ב. דרוש על שבת שובה. הספד על הג"ר עקיבא גינצבורג מפפד"מ. נצח ישראל על הגלות והגאולה. נתיבות עולם ל"ג נתיבות על לימוד התורה והמוסר בביאורי ש"ס ומדרשים. תפארת ישראל ע' פרקים במעלות התורה והמצות. ובהקדמתו לס' גבורות ה' מביא עוד כמה ספרים שחיבר, עיין שם.
זוגתו בזוו"ר הג"מ אברהם חיות, אבי הג"מ יצחק חיות בעל אפי רברבי, מגזע רש"י.
זוגתו בזוו"ש הרבנית פערל, נפטרה י"ב אייר שנת ש"ע, בת הג"ר שמואל שמעלקא הנ"ל חדר קנו. וטמונה היא ליד בעלה הקדוש ולשניהם ציון קבר אחד.
לד) בן הג"מ בצלאל
לה) בן הג"מ חיים מווירמייזא
*
הג"מ יצחק כ"ץ אב"ד סטעפן (חדר כז) חתן
לו) הג"מ מנחם מענדל שטענגן – מרגליות אב"ד פרעמישלא
נפטר כ"ג ניסן תי"ב.
יליד ארץ אשכנז, אב"ד בפינטשוב ופרעמישלא.
בזיוו"ר זוגתו מרת שיינדל בת הג"מ משה מרדכי מרגליות מקראקא.
בזוו"ש בת הג"מ משה חריף[5], יחוסו ראה לקמן חדר לט.
לז) בן הג"מ יואל פייבוש שטענגן
ז' מרת פרדכי בת הג"מ שמואל שמעלקיש מפרעמישלא (אשל הגדולים).
לח) בן הג"מ יצחק שטענגלי
נזכר בשו"ת הרמ"א סוף סימן יב.
*
הג"מ מנחם מענדל שטענגן-מרגליות (חדר לו) חתן
לט) הג"מ משה חריף[6] אב"ד קרעמניץ ולבוב
נפטר כ"א טבת תט"ו.
חתן הג"מ ר' יהודה ר' לייבוש'ס אב"ד לובלין, יחוסו ראה לקמן חדר מא.
מ) בן הג"מ ישראל ר"מ בלובלין, הנ"ל מדור ה חדר קכח
*
הג"מ משה חריף (חדר לט) חתן
מא) הג"מ יהודה ר' לייבוש'ס אב"ד לובלין
נפטר בשנת שנ"א.
מב) בן הג"מ ר' שלמה ר' לייבוש'ס אב"ד לובלין, הנודע בשם מהרש"ל השני
נפטר שנת שנ"א.
מג) בן הג"מ יהודה לייבוש
מד) בן הג"מ אברהם קאשי אב"ד לובלין
נודע בשם ר' אברהם מוכר ירקות[7].
*
[1]. בזיווגה הראשון אשת הג"מ משה חיים חריף אב"ד לבוב.
[2]. כן הוא בכל ספרי התולדות, ויש לעיין מנוסח מצבתו שכתוב שם 'שבט'.
[3] ובמל"א מביא שנת תנ"א.
[4]. ראה שם הגדולים מערכת גדולים ערך ל, אות יז.
[5]. ומרת איידל אשת הגר"י כ"ץ היתה מזיווג שני.
[6]. יש שכתבו שהוא בן הג"מ שלמה חריף מפולנאה, אבל לכאורה אין לו שחר (ועיין אנשי שם אות לט, ושם הגדולים החדש).
[7]. ראה שה"ג להחיד"א (מערכ"ג ערך א' אות ע"ו).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה