יום שבת, 21 בדצמבר 2013

4. עץ יחוסין - האדמו"ר מפארציווא רבי נתן דוד רבינוביץ זצ"ל - יחוס השר ר' שאול וואהל (א)

מתוך עץ יחוסין שהודפס בספר "ואלה הדברים שנאמרו לדוד" - דברי תורתו של האדמו"ר מפארציווא זצ"ל על ידי נכדו הרב נתן דוד רבינוביץ Rabbi Dr. Nosson Dovid Rabinowich.

יחוס השר ר' שאול וואהל
הג"מ נפתלי כ"ץ (חדר כח) חתן
מה) הג"מ יהודה קאצינעלנבויגן
מו) בן השר הג"מ שאול וואהל (קאצינעלנבויגן), הנ"ל חדר קט
*
הג"מ שמעלקא רוקח מבראדי (חדר ז) חתן
מז) הג"מ ישראל לוויצער מבראדי
זוגתו מרת הינדא בת הג"מ בעל תבואות שור, ראה לקמן חדר מט.
מח) בן הפרנס הג"מ מרדכי ר' יעקילס באב"ד מבראדי
*
הג"מ ישראל מבראדי (חדר מז) חתן
מט) הג"מ אלכסנדר סענדר שור מזאלקאווא, בעל תבואות שור
נפטר כ"ז שבט תצ"ז ומנו"כ בזאלקאווא.
זוגתו מרת וויטל, נפטרה כ"ד חשון ת"ק, בת הג"מ משה מרדכי מאוסטרהא, ראה לקמן חדר ע.
נ) בן הג"מ אפרים זלמן שור מ"מ בלבוב
נפטר ד' אייר תל"ד ומנו"כ בבראדי.
חתן הג"מ אלכסנדר, ראה לקמן חדר סד.
נא) בן הג"מ יהודה ליב שור מלבוב
חתן הג"מ צבי הירש בערמאנ'ס מלבוב לקמן חדר נט.
נב) בן הג"מ אברהם שור מלבוב
חתן הג"מ גרשון מייזליש, ראה לקמן חדר נה.
נג) בן הג"מ שמואל שור מלבוב
נד) בן הג"מ נפתלי הירש שור מבריסק, הנ"ל מדור ה חדר קכד
*
הג"מ אברהם שור מלבוב (חדר נב) חתן
נה) הג"מ גרשון מייזליש
נו) בן הג"מ אברהם מייזליש
נז) בן הג"מ אליהו מלבוב, הנק' ר' אליהו אורנגיל
נח) בן הג"מ גרשון מפוזנא
*
הג"מ יהודא ליב שור מלבוב (חדר נא) חתן
נט) הג"מ הקצין הג"מ הירש ליוויש
נקרא ר' הירש ר'בערמאן'ס מלבוב (ע"ש חותנו).
חתן אחיו הג"מ בערמאן לוי'ס, ראה לקמן חדר סב.
ס) בן הג"מ מאיר ליוויש מלבוב
סא) בן הג"מ מענכין
*
הג"מ הירש ליוויש (חדר נט) חתן
סב) הג"מ בערמאן ליוויש מלבוב
סג) חתן הקצין הג"מ יצחק שרענצילס, פו"מ בלבוב
*
הג"מ אפרים זלמן שור מלבוב (חדר נ) חתן
סד) הג"מ אלכסנדר
נכד הג"מ תנחום גרויס-שוך.
סה) בן הג"מ מאיר אב"ד בריסק
חתן הג"מ יעקב טעמירליש מלובלין, ראה לקמן חדר סז.
סו) נכד הג"מ שלום שכנא אב"ד לובלין, הנ"ל מדור ה חדר קכט
*
הג"מ מאיר אב"ד בריסק (חדר סה) חתן
סז) הג"מ יעקב טעמירליש מלובלין
סח) בן הג"מ מאיר אשכנזי מטאנהויזען
סט) חתן הג"מ אברהם קאשי מוכר ירקות אב"ד לובלין הנ"ל חדר מד
*
הג"מ בעל תבואות שור (חדר מט) חתן
ע) הג"מ משה מרדכי מאוסטרהא, פו"מ בזאלקאווא
נפטר ב' טבת תס"ח.
חתן הג"מ ארי' ליב הכהן כ"ץ, ראה לקמן חדר פא.
עא) בן הג"מ ישראל איסרל אב"ד קאליש
חתן הג"מ אברהם היילפרין, ראה לקמן חדר עט.
עב) בן הג"מ משה אב"ד לובלין, בעל מהדורא בתרא
חתן רבינו המהרש"א, ראה לקמן מדור ה חדר רא.
עג) בן הג"מ יצחק מפינסק
נקרא בשם ר' יצחק ר' בונמ'ס ע"ש חותנו.
חתן הג"מ שמחה בונם מייזליש מקראקא, הנזכר לקמן מדור ד חדר טו.
עד) בן הג"מ יוסף
עה) מצאצאי הג"מ ישראל איסר'ל, בעל תרומת הדשן
עו) בן הג"מ פתחיה ממארבורג
עז) בן הג"מ חיים המכונה הענשיל מהיינבורג
עח) בן הג"מ ישראל מקרעמזיר, בעל הגהות אשר"י
*
הג"מ ישראל איסר אב"ד קאליש (חדר עא) חתן
עט) הג"מ אברהם היילפרין מלובלין
פ) בן הג"מ ליפמאן היילפרין מלובלין
חתן הג"מ מהר"ם אב"ד לובלין הנ"ל חדר רט.
*
הג"מ משה מרדכי מזאלקאווא (חדר ע) חתן
פא) הג"מ ארי' ליב הכהן כ"ץ
פב) בן הג"מ משה הכהן אב"ד לויצק
חתן השר הג"מ שאול וואהל מבריסק, הנ"ל חדר קט.
פג) בן הג"מ יהודה הכהן
*
הג"מ דובער משדה לבן (חדר ה) חתן
פד) הג"מ יהושע יחזקאל פייבל תאומים אב"ד אוסטראווצא
נפטר ו' אייר שנת תקל"א (לה"ב).
חתן הג"מ ישכר בעריש הלוי אב"ד טשעכנאווצא, ראה לקמן חדר רלד.
פה) בן הג"מ יוסף תאומים אב"ד אסטראווצא
נפטר י"ח תשרי תקמ"ג.
חתן הג"מ נתן נטע מטורבין, והמשך יחוסו ראה לקמן חדר רג.
פו) בן הג"מ אריה לייב תאומים אב"ד קרעשוב
חתן הג"מ יצחק אייזיק ז"ק אב"ד פרעמישלא, ראה לקמן חדר קמה.
פז) בן הג"מ יהושע יחזקאל פייבל תאומים אב"ד פרעמישלא
בעל פנים מסבירות ותקע בשופר.
זוגתו מרת פעריל, נפטרה י"ד סיון תפ"ד, בת הג"מ אריה לייב פישל'ס אב"ד קראקא הנקרא 'דער הויכער ר' לייב', יחוסו ראה לקמן חדר קלב.
פח) בן הג"מ יונה תאומים, בעל קיקיון דיונה
נולד בפראג שנת שע"ו. נפטר במיץ ט"ו ניסן תכ"ט.
כיהן כאב"ד הוראדנא, ניקלשבורג, פינסק, מיץ.
נין ונכד להגאון המהרש"ל זצ"ל הנזכר לקמן חדר קמב.
בזיווג שני נשא את מרת ביילא בת הג"מ מאיר קאצענעלנבויגען (וואהל) אב"ד בריסק אשר ילדה לו בן הנ"ל (תמ"ה), המשך יחוסו ראה לקמן חדר קט.
חיבורו: קיקיון דיונה על הש"ס.
פט) בן הג"מ ישעיה תאומים פו"מ בפראג
צ) בן הג"מ אהרן משה תאומים לעמלן, פו"מ בפראג
יליד אשכנז. נפטר בשנת שס"ז.
זוגתו מרת רבקה שטערן[1] בת הג"מ ישראל הלוי איש הורוויץ, יחוסו ראה לקמן חדר צב.
צא) בן הג"מ נתן וויידל מפראנקפורט
נפטר בערך שנת ש"ל, חד מבי דינא רבא דפפד"מ.
יחוסו מגיע עד לרש"י (הקדמת ספר עין יעקב).
*
הג"מ אהרן משה תאומים (חדר צ) חתן
צב) הג"מ ישראל הלוי איש הורוויץ, פו"מ בפראג
נולד בערך שנת ר"ס. נפטר י"ד תשרי של"ג, ומנו"כ בפראג.
צג) בן[2] הג"מ אהרן משולם הלוי הורוויץ המכונה זלמן ישעיה'ס, פו"מ בפראג
נולד בערך שנת ר"ל. נפטר ז' אלול שנת ש"ה[3].
זוגתו מרת נחמה בת הג"מ מנחם.
צד) בן הקצין הג"מ ישעיה הלוי איש הורוויץ
נפטר בפראג שנת רע"ד או רע"ה.
זוגתו[4] מרת רבקה בת הג"מ יו"ט, נפטרה י"ט סיון רע"ה.
צה) בן הג"מ משה הלוי מח"ס קיצור שבלי הלקט[5]
צו) בן הג"מ אשר הלוי
צז) בן הג"מ יוסף הלוי
צח) בן הג"מ בנבשתי הלוי
צט) בן (או נכד) רבינו יצחק הלוי מנרבונא
נזכר כמה פעמים בריטב"א[6] בחידושיו למס' גיטין (מ"ב, נ', ע"ד) וקידושין (י"ט).
ק) בן[7] רבינו פנחס הלוי[8]
נפטר שנת ה"א ע"ד[9].
אחיו ורבו של רבינו אהרן הלוי בעל בדק הבית על הל' איסור והיתר, וחי' הרא"ה על הש"ס, ויש שייחסו לו גם ספר החינוך.
קא) בן[10] רבינו יוסף הלוי
קב) בן רבינו בנבשתי הלוי
קג) בן רבינו יוסף הלוי
קד) בן רבינו זרחיה הלוי בעל המאור
נולד לערך שנת ד"א תתפ"ה-ז[11], ונפטר ד"א תתקמ"ו[12].
חיבוריו הם: ספר המאור השגות על הרי"ף, ונחלק לב' חלקים המאור הקטן והמאור הגדול, השגות על ספר בעלי הנפש להראב"ד, ספר הצבא על דרכי הגיון התלמוד, ספר סלע המחלוקת[13], קונטרס דברי ריבות, ס' פתחי נדה, ועוד.
קה) בן רבינו יצחק הלוי גירונדי
חיבורו: ס' מגילת נחמה בדיני ממונות[14].
קו) בן רבינו זרחיה
קז) בן רבינו שם טוב מגדולי ספרד
מבני בניו של שמואל הנביא, ממשפחת היצהרי בן קהת בן לוי.
*
בעל קיקיון דיונה (חדר פח) חתן
קח) הג"מ מאיר קאצענעלנבויגען אב"ד בריסק
נפטר לערך שנת שצ"א.
זוגתו בזוו"ר מרת הינדא בת הג"מ פנחס הלוי הורוויץ מקראקא, יחוסו ראה לקמן חדר קל.
זוגתו בזוו"ש מרת בילא, נפטרה כ"ג אדר שנת שצ"ט ומנו"כ בלובלין, בת הג"מ נחום מלודמיר (אבות עטרה לבנים).
קט) בן השר הג"מ שאול וואהל
נפטר אחר תחלת שנת שע"ז[15].
זוגתו מרת דבורה בת הקצין הג"מ דוד דרוקער פו"מ דקהילת בריסק.
קי) בן הג"מ שמואל יהודה קאצינעלנבויגן אב"ד וויניציא
נולד בערך שנת רע"ט. נפטר ו' ניסן שנת שנ"ז[16] ומנו"כ בפאדובה.
מחידושיו נדפסו י"ב דרשות שהו"ל בחייו יחד עם שו"ת הר"ן. ותשובותיו נדפסו בספרי חכמי דורו.
קיא) בן רבינו מאיר קאצינעלנבויגן מפאדובה מהר"ם פאדובה
נולד בערך שנת רל"ה. נפטר י' שבט שנת שכ"ה (דע"ק).
הדפיס את הרמב"ם והגיה בו את הגהותיו (ובכ"מ שנאמר בכסף משנה הרב המגיה כוונתו עליו), וכן נדפס ממנו שו"ת מהר"ם פאדובה. כן נשאר ממנו בכתב יד ספר בענין שמות ועניני קבלה מעשית הכולל יותר מת"ק ענינים וסגולות ורפואות וסודות ושמות מיוחדים מאיזה פסוקים שיצאו ומה חיותן ופעולתן וכוחותם כ"א לפי מקומו ושעתו וחודשו ויומו ושנתו ורגעו (ספר קנה חכמה קנה בינה, פראג שנת ש"ע).
זוגתו מרת חנה בת הג"מ אברהם מינץ אב"ד פאדובה, יחוסו ראה לקמן חדר קכו.
קיב) בן הג"מ יצחק קאצינעלנבויגן מפראג
אשר יצא מן העיר קאצינעלנבויגן אשר במדינת אשכנז, וע"ש נקראו הוא ובניו בכינוי קאצענעלנבויגען (אע"ל).
קיג) חתן הג"מ יחיאל לוריא אב"ד סלוצק
קיד) בן הג"מ אברהם לוריא
קטו) בן הג"מ יחיאל לוריא אב"ד בריסק
קטז) בן הג"מ אהרן לוריא אב"ד היילברוין
נזכר בשו"ת מהרי"ק (שורש א, צב וקב).
קיז) בן הג"מ נתנאל לוריא
קיח) בן הג"מ יחיאל לוריא אב"ד ערפורט
קיט) בן הג"מ שמשון לוריא מערפורט
קכ) בן הרבנית מרת מרים
נזכרה בשו"ת מהרש"ל סימן כט.
קכא) בת הג"מ שלמה משפירא אב"ד היילברון
קכב) בן הג"מ שמואל משפירא
חתן הג"מ מתתיהו טריוויש אב"ד פאריז הנ"ל חדר קסט.
קכג) נין ונכד לרבינו יצחק מבעלי התוספות הריב"ם
אחי רבינו תם והרשב"ם.
קכד) בן רבינו מאיר מרומבורג
שם אביו רבינו שמואל מרומבורג.
קכה) חתן רבן של ישראל רבינו שלמה יצחקי (רש"י)
*
המהר"ם פאדובה (חדר קיא) חתן
קכו) הג"מ אברהם הלוי מינץ אב"ד ור"מ פאדובה
נולד בפאדובה. נפטר בשנת רפ"ה (דע"ק).
קכז) בן הג"מ יהודה הלוי מינץ אב"ד פאדובה
נולד לערך שנת קס"ו. נפטר שנת רס"ח.
חיבורו: שו"ת מהר"י מינץ.
קכח) בן הג"מ אליעזר הלוי
מצאצאי רש"י.
קכט) מגזע רבינו אהרן מחסידי אסטרייך
דודו ורבו של בעל תרומת הדשן (ראה שם ח"ב סוף סימן סה).
*
הג"מ מאיר קאצענעלנבויגען (חדר קח) חתן
קל) הג"מ פנחס הלוי איש הורוויץ מקראקא[17]
נולד בפראג בשנת ש'. נפטר ט"ז[18] טבת שע"ח ומנו"כ בקראקא.
חיבורו: בית פנחס על מסכתות הש"ס.
זוגתו (בזוו"ש) הרבנית מרת מרים בילא, נפטרה ח[19] אלול שע"ז, בת הג"מ ישראל איסרל מקראקא, יחוסו ראה לקמן מדור ד חדר יח.
קלא) בן הג"מ ישראל הלוי איש הורוויץ פו"מ בפראג הנ"ל חדר צב
*

[1]. 'שטערן' הוא כינוי לאשה חשובה.
[2]. הסדר המובא לקמן יסודתו הוא בספר כתר תורה בהמגיו"ח שנערך ע"י הג"מ חיים ישכר דוב גראסס ממונקאטש, וכ"ה בעוד הרבה מקומות, וכ"ה על מצבתו (הועתק להלן), אולם במגיו"ח באבוב (מהדו"ק) כתב את סדר היחוס קצת אחרת: הג"מ משולם זלמן בן הג"מ שבתי שעפטיל בן הג"מ ישעיה, וההכרח הביאו לנוסח זה, כי על מצבת הג"מ ישראל בנו נחרת בן ר' זלמן ישעיה, וא"א שגם אביו של הג"מ זלמן ישעיה נקרא ר' ישעיה, ע"כ מכריח שם כאמור.
אבל באמת נחרת שם על מצבתו בן ר' זלמן ישעיה'ס, כלומר ר' זלמן שהוא בן ר' ישעיה ולא שהוא בעצמו נקרא ר' ישעיה, והנוסח המובא בספר עטרת זקנים (אקדמות מילין) משובש הוא ואכמ"ל.
[3]. כ"ה בס' שלשלת היוחסין, ויש שמביאים יום א' ח' אלול שנת ש"י, וז"א כי בשנת ש"י ח' אלול היתה ביום ד' משא"כ בשנת ש"ה, ובספר משפחות עתיקות בישראל מביא שנפטר ח' תשרי שנת ש"ה.
[4]. ובספר עשר קדושות בסופו מביא שהי' חתן הג"מ עקיבא כ"ץ וטעות הוא כי בנו הי' חתן הג"מ עקיבא כ"ץ, וכבר העיר ע"ז במגיו"ח שבסו"ס בן ביתי על תהלים.
[5]. כן מובא בספר זרע יצחק.
[6]. ראה שה"ג להחיד"א ערך י' אות שכ"ו.
[7]. היחוס מכאן ואילך אינו מובא בדיוק בתולדות משפחת הורוויץ להג"מ צבי הורוויץ מדרעזדען רק בדרך מסורה במשפחה.
[8]. כ"ה ברוב ספרי התולדות, אולם בס' משפחות עתיקות בישראל כתב שרבינו יצחק הלוי הי' בן רבינו בנבשתי אחי רבינו פנחס הלוי.
[9]. כ"ה בס' דור דור ודורשיו, אבל בספר משפחות עתיקות בישראל כתב שנפטר ה"א כ'.
[10]. מכאן ואילך עפ"י הקדמת הרא"ה לספר בדק הבית, ועפ"י מה שהגיה ותיקן החיד"א בשה"ג, ועפ"י מגיו"ח לספר כתר תורה.
[11]. כן מובא בהרבה ספרים. אולם הג"מ אהרן פולד בהגהותיו על שם הגדולים להחיד"א אות א' כתב שנולד בשנת תתצ"א. ולא נהירא לומר כן, מפני שבראש ספר המאור שלו כתב שהיה בן י"ט שנה כשחיברו, אם כן צא ובדוק שנולד בשנת תתפ"ה, דבספר תולדות הרז"ה מביא בראיות ברורות שחיבר את הספר בין שנות תתק"ד לתתק"ו, הרי שנולד בתתפ"ה כמו שכתבנו.
[12]. כ"כ החיד"א בשה"ג מערכ"ג ערך ז' אות י"ד, ובסדה"ד ד"א תתקע"א משמע שעוד הי' חי' בשנת תתקע"א, והגר"י לעווינשטיין כתב שנפטר תתקע"ח, וצ"ע.
[13]. והוא וויכוחים עם הראב"ד. וראה בספר שם הגדולים (תוספת פליטת ספרים מערכת ד, אות ד) שכתב דאולי היינו הספר דברי ריבות דלהלן.
[14]. בנו הרז"ה מביאו בס' המאור ב"מ ד' פ"ט.
[15]. ויש בזה כמה דיעות, במע"ב כתב שנפטר שנת שפ"ז, ובשו"ת זכר יהוסף מביא שנפטר שנת שע"ה, אבל זה טעות מוחלט שבס' גדולת שאול מביא צוואתו שנכתב בשנת שע"ז.
[16]. כ"ה ברוב ספרי התולדות, אולם במליצי אש מביא שנפטר שנת שכ"ז, וזה אינו, כי בדרשות שכתב, בדרוש שישי מספיד שם הרמ"א שנפטר שנת של"ג, והב"י שנפטר שנת של"ה, וכן בנוסח מצבתו כתב "נפטר שנת נשב"ה שש ניסן בה".
[17]. ואין להחליפו עם הג"מ פנחס הורוויץ אב"ד פולדא (הנזכר בשו"ת חוות יאיר סוס"י קכ"ד) כמובא בספר מעלות היוחסין (ד' יא). אלא תרי ר' פנחס הוו, והג"מ פנחס דנן נפ' בשנת שע"ח, והג"מ פנחס מפולדא נפ' בשנת תי"ד כמבואר באריכות בספר תולדות משפחת הורוויץ-דרעזדען.
[18]. כ"ה בספר תמ"ה, אולם בס' תולדות יצחק הנד' עם ס' מטעמי יצחק מביא שנפטר י"ד טבת ויש שמביא י"ז טבת.
[19]. ראה פנקס החברא קדישא דקראקא. וכן הוא בספר משפחות עתיקות בישראל. אולם הגרח"ד גראסס בספר כתר תורה מביא שנפטרה ח"י אלול, אבל טעות היא בידו כי נפטרה בערב שבת ובאותה שנה היה ח' אלול ערב שבת.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה